النخیل تصاویری نادر از پادشاه عربستان را منتشر کرد.
 انتخاب، تصاویر کمتر دیده شده از پادشاه عربستان که توسط النخیل منتشر شده است در ذیل قابل رویت است.


  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا