سرويس عکس يزدفردا

مجید دهقانی زاده

عکاس : مجید دهقانی زاده

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

سایت خبری یزد فردا


  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا