به نام خدا

    اين هم هديه ای ازطرف اولين فردايي  

ديـديم درزمــانه کـه هــرچـيزبگـذرد         صبح وصال وشام غم انگيز بگذرد

عمری به جرم دوستی دوست سوختيم     آسوده خـاطريم کـه اين نيز بگـذردhttp://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_55326.jpeg

                                                                                                                             ورود شمارابه جمع فرداييان تبريک ميگوييم

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا