آگهى تأييد صحت برگزاري انتخابات شورای اسلامی شهر شاهدیه منتشر شد

یزدفردا"آگهى تأیید صحت برگزاری انتخابات شورای اسلامی شهر شاهدیه


آگهى تأیید صحت برگزاری انتخابات شورای اسلامی شهر شاهدیه صبح امروز 13 خردادماه منتشر شد.
 


آگهى تأیید صحت برگزاری انتخابات

بدین وسیله به اطلاع عموم اهالى حوزه انتخابیه شهر شاهدیه بخش مركزی شهرستان یزد میرساند که صحت انتخابات در این حوزه انتخابیه مورد تأیید قرار گرفت و در نتیجه افراد نامبرده زیر :

1-آقای علی میرجلیلی نام پدر على رضا دارای 2455 رأی

2-آقای حسین سلطانی نام پدر محمد علی دارای 2221 رأی

3-آقای محمدجواد رضائی ابرندآبادی نام پدر احمد دارای 2166 رأی

4-آقای قاسم میرجلیلی نام پدر محمدحسین دارای 2060 رأی

5-آقای محمدتقی سلطانی گردفرامرزی نام پدر احمد دارای 1768 رأی

به عنوان اعضای اصلى و

1-آقای سیدمحمد میرجلیلی نام پدر سیدعلی اصغر دارای 1463 رأی

2-آقای محمدهادی میرجلیلی نام پدر محمدحسین دارای 1442 رأی

3-آقای سیدعلی حسینی دربرزی نام پدر سیدعباس دارای 1424 رأی

به عنوان اعضای على البدل شورای اسلامى شهر انتخاب شدند .

اینک در اجرای بند 2 ماده 73 آیین نامه اجرایى انتخابات شوراهای اسلامى شهر چنان چه کسى به تأیید صحت برگزاری انتخابات معترض باشد مى تواند حداکثر ظرف مدت دو روز پس از انتشار این آگهى شکایت خود را به هیأت نظارت استان مستقردر استانداری اعلام نماید .

مصطفی سالاری

فرماندار و رئیس هیأت اجرایى شهرستان یزد

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا