یزدفردا:آگهى تأیید صحت برگزاری انتخابات شورای اسلامی شهر زارچ صبح امروز 13 خردادماه منتشر شد.

یزدفردا:آگهى تأیید صحت برگزاری انتخابات شورای اسلامی شهر زارچ صبح امروز 13 خردادماه منتشر شد.
 


آگهى تأیید صحت برگزاری انتخابات

بدین وسیله به اطلاع عموم اهالى حوزه انتخابیه شهر زارچ بخش زارچ شهرستان یزد میرساند که صحت انتخابات در این حوزه انتخابیه مورد تأیید قرار گرفت و در نتیجه افراد نامبرده زیر :

    \آقای رضا رضائی زارچی نام پدر محمد دارای 4668 رأی
    آقای غلامرضا سرداری زارچی نام پدر محمدحسین دارای 4146 رأی
    آقای محمدحسین آبافت نام پدر ابوالقاسم دارای 3993 رأی
    آقای حامد كلانتری سرچشمه نام پدر على دارای 3900 رأی
    خانم رضوان خوش اندام نام پدر علی اكبر دارای 3896 رأی

به عنوان اعضای اصلى و

    آقای محمدرضا كریمی زارچ نام پدر مهدی دارای 3373 رأی
    آقای علی محمد انتظاری زارچ نام پدر رجبعلى دارای 2835 رأی
    آقای محمدجواد وكیلی زارچ نام پدر على اکبر دارای 2617 رأی

به عنوان اعضای على البدل شورای اسلامى شهر انتخاب شدند .

اینک در اجرای بند 2 ماده 73 آیین نامه اجرایى انتخابات شوراهای اسلامى شهر چنان چه کسى به تأیید صحت برگزاری انتخابات معترض باشد مى تواند حداکثر ظرف مدت دو روز پس از انتشار این آگهى شکایت خود را به هیأت نظارت استان مستقردر استانداری اعلام نماید .

مصطفی سالاری

فرماندار و رئیس هیأت اجرایى شهرستان یزد

 

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا