یزدفردا :در روزهای اخیر شاهد نامگذاری دو روز برای روز یزد در شورای شهر بودیم که البته فارغ از این نکته که معمولا نامگذاری روزها معمولا درشورای فرهنگ عمومی استانها صورت می گیرد و متاسفانه فرهیختگان حاضر در کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر بی توجه به نامگذاری های قبلی توسط شورای فرهنگ عمومی استان تصمیماتی را اتخاذ کردند که دو روز به نام روز های فرهنگی شهر یزد نامگذاری شود .

البته دقیقا در مصمبه ای که از شورا تصویبیه گرفت روز دهم فروردین به نام روز شهدا و روز اول سنبله به نام "روز یزد " نه روز فرهنگی یزد دقیقا روز یزد که شائبه را ایجاد خواهد کرد که چگونه قبلا با استناد به خبر یزدفردا که آیا نظر قبلی شورای فرهنگ عمومی را می توان ملغی کرد!!و یا با توجه با نامگذاری دو روز توسط شورای شهر و یک روز توسط شورای فرهنگ عمومی یزد با سه روز یزد جهانی می شود!!!!چون کمتر شهری را می توان یافت که روزش در 3روز جشن بگیرند!

البته شنید های موثق یزدفردا حکایت از اعتراض نماینده ولی فقیه به نامگذاری این دوروز صورت گرفته و ایشان هم نامگذاری ایام را وظیفه شورای فرهنگ عمومی دانسته است و باید منتظر بود تا واکنش شورای فرهنگ عمومی استان در این رابطه داشته باشیم .

 

درشورای فرهنگ عمومی استان یزد مصوب شد : 12 دی ماه به عنوان روز یزد

یزدفردا :اولین جلسه شورای فرهنگ استان یزد در سالجاری با حضور نماینده ولی فقیه ، استاندار یزد و اکثریت اعضاء برگزار شد.
در ابتدای این جلسه دبیر این شورا با اشاره به مصوبات جلسه قبل اظهار داشت : نامگذاری 12 دی ماه به عنوان روز یزد از مهمترین مصوبه جلسه شورای فرهنگ عمومی در سال گذشته بوده است.
حجت الاسلام و المسلمین احمد عجمین گفت : 12 دی ماه به مناسبت ورود مقام معظم رهبری به استان دارالعباده یزد این نامگذاری صورت گرفت.

همچنین حجت الاسلام و المسلمین صدوقی نماینده ولی فقیه و امام جمعه یزد در این جلسه گفت : افزایش ضمانت اجرایی وظایف شورای فرهنگ عمومی ، بررسی طرح های نوآوری و شکوفایی و مسائل اجتماعی جامعه از جمله مواردی است که باید در دستور کار جدی شورای فرهنگ عمومی در سالجاری قرار بگیرد.
وی گفت : در این سال باید بهتر ، بیشتر و اجرایی تر قدم برداریم.

 
 در صورتیکه قانون ناگذاری روزها را وظیفه شورای فرهنگ عمومی دانسته است :
جهت اطلاع
کمیسیون نامگذاری روزهای خاص
شورای عالی انقلاب فرهنگی طی مصوبه دویست و نود و پنجمین جلسه مورخ ١٠/٩/٧١ خود، وظیفه نامگذاری روزها و مناسبتهای خاص را به شورای فرهنگ عمومی محول نمود. هدف از نامگذاری روزهای خاص، معرفی و بزرگداشت ارزشها و تحکیم پیوندهای دینی، ملی ، فرهنگی، علمی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در جامعه که منجر به نوعی همدلی، همکاری و مشارکت عمومی شود، ذکر شده بود.
نامگذاری روزهای خاص بر حسب پیشنهاد رؤسا و مدیران دستگاههای اجرایی، قضایی و نهادهای انقلابی و اشخاص رسمی خواهد بود که با امضای بالاترین مقام ذی ربط در قالب تکمیل فرم نامگذاری، به دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی ارایه می شود.
شورای فرهنگ عمومی به منظور بررسی کارشناسی روزها و مناسبتهای خاص پیشنهادی، کمیسیون نامگذاری روزهای خاص متشکل از نمایندگان منتخب اعضای شورای فرهنگ عمومی و همچنین نمایندگان فرهنگستان های چهارگانه را تشکیل داده است. قبل از طرح مناسبتهای پیشنهادی در شورای فرهنگ عمومی، کلیه پیشنهادها توسط کمیسیون نامگذاری روزهای خاص مورد بحث و بررسی قرار می گیرد و نتیجه برای تصمیم گیری به شورای فرهنگ عمومی ارایه می شود. پیشنهادهای مربوط به نامگذاری روزهای خاص پس از تصویب شورای فرهنگ عمومی، برای تأیید نهایی به شورای عالی انقلاب فرهنگی اعلام می گردد.
در جلسه ٤٨٦ مورخ ٨/٥/٨٧ شورای فرهنگ عمومی مقرر شد براساس نیازهای فرهنگی عمومی، آیین نامه نامگذاری روزهای خاص (مصوب ٣٠/٦/١٣٧٢ شورای عالی انقلاب فرهنگی) مورد بازنگری قرار گیرد. لذا آیین نامه مذکور در جلسات متعدد کمیسیون نامگذاری روزهای خاص مطرح و پس از بحث و بررسی و اعمال اصلاحات لازم در جلسه ٥٠٧ مورخ ٩/٤/٨٨ شورای فرهنگ عمومی به تصویب رسید و برای تصویب نهایی به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال گردید که در جلسه ٦٤٨ مورخ ٢٤/٦/٨٨ این شورا، به تصویب رسید. براساس آیین نامه مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، روزها و مناسبت های خاص در دو دسته تقسیم بندی شده است: الف ) مناسبتهای مندرج در متن تقویم (مناسبتهای ملی – اسلامی) و ب) مناسبتهای مندرج در ضمیمه تقویم (مناسبتهای صنفی – سازمانی).
مطابق ماده ٥ این آیین نامه، پیشنهاد نامگذاری، کاهش، افزایش و یا هر گونه تغییرو اصلاح روزها و مناسبتهای خاص از سوی اشخاص مختلف (اعم از حقیقی و حقوقی) به شورای فرهنگ عمومی ارایه می شود و پس از بررسی و تصویب در آن شورا به تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده و به عنوان روز و مناسبت خاص، حسب مورد در متن یا ضمیمه تقویم درج می شود. برهمین اساس، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که تقویم منتشر می کنند، موظفند روزها و مناسبتهای مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی را حسب مورد در متن یا ضمیمه تقویم درج نمایند.
 
 
آیین‌نامه‌ نامگذاری‌ روزهای‌ خاص‌
مصوب‌ ٣٠/٦/١٣٧٢ شورای‌ عالی‌ انقلاب‌ فرهنگی
 
مقدمه‌
     با توجه‌ به‌ مصوبه‌ دویست‌ و نود و پنجمین‌ جلسه‌ مورخ‌ ١٠/٩/٧١ شورای‌ عالی‌ انقلاب‌ فرهنگی‌ مبنی‌ بر تعیین‌ روزهای‌ خاص‌ توسط‌ آن‌ شورا مشروط‌ بر این‌ که‌ هر پیشنهادی‌ قبلاً‌ در شورای‌ فرهنگ‌ عمومی(با شرکت‌ نمایندگان‌ سه‌ فرهنگستان) تأیید شده‌ باشد، ضوابط‌ نامگذاری‌ روزها و هفته‌ها بدین‌ شرح‌ خواهد بود:
ماده‌ ١: هدف‌ از نامگذاری‌ روزها و هفته‌های‌ خاص، بزرگداشت‌ ارزشها و شناسایی‌ پیوندهای‌ دینی، ملی، فرهنگی، علمی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی‌ در جامعه‌ است‌ که‌ منجر به‌ نوعی‌ همکاری‌ عمومی‌ شود.
ماده‌ ٢: پیشنهاد وزارتخانه‌ها و مؤ‌سسات‌ وابسته‌ به‌ آنها با امضای‌ وزیر و پیشنهاد نهادهای‌ انقلاب‌ اسلامی‌ مستقل‌ و سایر دستگاهها از طریق‌ بالاترین‌ مقام‌ به‌ شورای‌ فرهنگ‌ عمومی‌ ارائه‌ می‌شود.
تبصره‌ ـ دستگاه‌ پیشنهاد دهنده‌ پرسشنامة‌ راجع‌ به‌ نامگذاری‌ شورای‌ فرهنگ‌ عمومی‌ را تکمیل‌ می‌کند و برای‌ بررسی‌ ارائه‌ می‌دهد.
ماده‌ ٣: پیشنهاد نامگذاری‌ روزها یا هفته‌ها در جهت‌ اهداف‌ مندرج‌ در ماده‌ یک‌ و دارای‌ یک‌ یا چند از خصوصیات‌ زیر می‌باشد:
الف) تناسب‌ با وظایف‌ اصلی‌ دستگاه‌ پیشنهاد دهنده‌
ب) اشاعه‌ دهنده‌ مبانی‌ فکری‌ انقلاب‌ اسلامی‌
ج) تبلیغ‌ منطقی‌ و محققانه‌ از دیدگاههای‌ سیاسی‌ و اقتصادی‌ و فرهنگی‌ کشور
د) برخورداری‌ از مفهومی‌ روشن‌ و گویا
هـ ) موجب‌ گسترش‌ مبانی‌ نظری‌ و ارزشهای‌ اجتماعی‌ و انسانی‌ و رشد و شکوفایی‌ استعدادهای‌ کشور
و) موجب‌ تقویت‌ غرور و حمیت‌ ملی‌ و روح‌ وطن‌ دوستی‌ و عدم‌ ایجاد روحیه‌ خودباختگی‌ در برابر فرهنگ‌ و تمدن‌ بیگانگان‌
ز) عدم‌ تشتت‌ در افکار عمومی‌ و وحدت‌ ملی‌
ح) رعایت‌ همزمانی‌ از لحاظ‌ هدف‌ و محتوی‌ و عدم‌ مغایرت‌ با یکدیگر
ماده‌ ٤: نحوة‌ انتخاب‌ و نامگذاری‌ روزها یا هفته‌ها، از حیث‌ مدت، تکرار و رعایت‌ اولویتها متناسب‌ با اهمیت‌ موضوع‌ است.
ماده‌ ٥: به‌ منظور رعایت‌ تفاهم‌ بین‌المللی‌ در نامگذاری‌ روزها و هفته‌ها، به‌ نامگذاریهای‌ اسلامی، بین‌المللی‌ و منطقه‌ای‌ توجه‌ شود.
ماده‌ ٦: دستگاه‌ پیشنهاد دهنده‌ و دستگاه‌های‌ تبلیغی‌ کشور زمینه‌های‌ مناسب‌ تبلیغی‌ و طرحها و برنامه‌های‌ لازم‌ را برای‌ معرفی‌ روزها یا هفته‌های‌ نامگذاری‌ شده‌ فراهم‌ می‌کنند.
تبصره‌ ـ با توجه‌ به‌ این‌ ضوابط، روزها یا هفته‌های‌ نامگذاری‌ شده‌ مجدداً‌ بررسی‌ و اصلاح‌ می‌شود.
ماده‌ ٧: وزارت‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی‌ می‌تواند در هر مورد که‌ لازم‌ بداند گزارش‌ عملکرد و هزینه‌های‌ انجام‌ شده‌ برای‌ برگزاری‌ روزها یا هفته‌ها را از دستگاههای‌ اجرایی‌ درخواست‌ و رسیدگی‌ کند و در صورتی‌ که‌ آن‌ را متناسب‌ با اهداف‌ این‌ آیین‌نامه‌ نداند، موضوع‌ را برای‌ تجدید نظر روز یا هفته‌ نامگذاری‌ شده‌ به‌ شورای‌ فرهنگ‌ عمومی‌ گزارش‌ دهد.
ماده‌ ٨: از تاریخ‌ تصویب‌ این‌ آیین‌نامه‌ کلیة‌ وزارتخانه‌ها، نهادها و مؤ‌سساتی‌ که‌ به‌ نوعی‌ دارای‌ روز یا هفته‌ مشخص‌ هستند، ظرف‌ مدت‌ سه‌ ماه‌ مراتب‌ را برای‌ بازنگری‌ و تهیة‌ تقویم‌ نامگذاری‌ به‌ دبیرخانه‌ شورای‌ فرهنگ‌ عمومی‌ ارسال‌ می‌دارند.
ماده‌ ٩: این‌ آیین‌نامه‌ در ٩ ماده‌ و ٢ تبصره‌ در جلسه‌ مورخ‌ ٣٠/٦/٧٢ شورای‌ عالی‌ انقلاب‌ فرهنگی‌ به‌ تصویب‌ رسید.
 

و باز هم جهت اطلاع دوستان قبلا هم میراث فرهنگی اقدام به نامکذاری 7 مهرماه به عنوان روز یزد معرفی کرد که با واکنش یزدفردا موضوع را اینگونه جمع کرد .

جوابیه سازمان میراث فرهنگی استان یزد به خبر یزدفردا در مورد    روز یزد  و جوابیه یزدفردا

یزدفردا :یزدفردا :در پی انتشار خبر :قابل توجه مسئولین استان :روز هفتم مهر ماه بعنوان روز یزد از طرف سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری نام گزاری شد !

در یزدفردا روابط عمومی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان یزد جوابیه ای را به یزدفردا ارسال نموده اند که در ان بر قرار گرفتن روز 12 دی ماه به عنوان روز یزد تاکید شده است  وعینا منتشر می شود .

مسئول محترم سایت یزد فردا
سلام علیکم

با توجه به درج خبر کد 11407 در خصوص روز استان به استحضار می رساند که در جلسه کار گروه گردشگری استان روز هفتم مهر ماه به عنوان روز  یزد تصویب اولیه گردید و تصویب نهایی منوط به تایید آن از سوی نماینده ولی فقیه در استان و نمایندگان استان یزد در مجلس شورای اسلامی شد

 که با نظر مسئولین موضوع در جلسه شورای فرهنگ عمومی به بحث گذاشته شد و با توجه به سفر مقام معظم رهبری به استان یزد، سالروز و روز معظم له یعنی روز 12 دی از سوی شورای فرهنگ عمومی به عنوان روز یزد تصویب گردید و مراتب نیز به سازمان های ذی ربط اعلام گردیده است.


توضیح یزدفردا :البته که خبر های اشاره شده سازمان محترم  را با عناوین درشورای فرهنگ عمومی استان یزد مصوب شد : 12 دی ماه به عنوان روز یزد وروز سفر مقام معظم رهبري به يزد روز استان يزد نام گرفت  در یزدفردا هم منتشر شده است  اما متاسفانه دو روز قبل ملك‌زاده، معاون گردشگري سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري طی مصاحبه ای با رسانه ها عدم هماهنگی مسئولین میراث فرهنگی استان یزد را به جهانیان مخابره نمود

در تاریخ 3/4/87به گزارش ميراث خبر،ملك‌زاده، معاون گردشگري سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري اعلام كرد : اين نامگذاري براي همه استانها انجام گرفته است. روز 7 تير ماه با شعر قنات، قنوت و قناعت روز ملي استان يزد
روزنامه ایران در تاریخ 4/4/87باعنوان معاون سازمان ميراث فرهنگى وگردشگرى خبر داد :هر يك از ۳۰ استان و ۳ منطقه آزاد كشور صاحب «روز» و «شعار» ويژه شد.
و حال چه کسی پاسخگوی این بی برنامگی مسئولین میراث فرهنگی استان خواهد بود و جهانیان و گردشگران با چه دیدی به استان یزد و این بی برنامگی ها نگاه خواهند نمود و شاهد ادعای یزدفردا هم خبر های زیر است که نمی دانیم دوستان میراث فرهنگی استان به شورای فرهنگ عمومی استان چه پاسخی خواهند داد و آیا جوابی مثل جوابیه به یزدفردا برای شورای فرهنگ عمومی استان قانع کننده خواهد بود :
 
و این در حالی است که خبر تاریخ 10/ 8/ 86 سازمان میراث فرهنگی به صورت قطعی این خبر را اعلام نموده و هنوز هم بر روی سایت این اداره موجود می باشد که اینگونه اطلاع رسانی نموده اند و در ان خبر به شرطی بودن این مصوبه اشاره نشده است و به صورت قطعی اعلام شده است  :هفتم مهر ماه به عنوان روز گردشگری استان یزد
به گزارش روابط عمومی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان یزد: در کمیته فنی کار گروه گردشگری استان هفتم مهر ماه ( روز تشکیل و تاسیس استان و تبدیل فرمانداری به استانداری و یکی از ایام هفته گردشگری "5 الی 11 مهر" ) به عنوان روز گردشگری استان به تصویب رسید.
گفتنی است هر استانی می تواند با توجه به یکی از رویداد های تاریخی ، فرهنگی استان خود یک روز را با نام روزاستان در کار گروه گردشگری مصوب تا در تقویم رویدادهای گردشگری کشور به ثبت برسد.

هدف از انتخاب این روز ، فرهنگ سازی و ارتقاء آگاهی عمومی در زمینه گردشگری اعلام شد.

همچنین با توجه به شعارهای پیشنهادی « قنات، قنوت و قناعت» به عنوان شعار ویژه گردشگری در جلسه کارگروه مصوب گردید.

لازم به ذکر است : استان یزد دارای قناتهای زیادی است که در دید و نگرش گردشگران این قناتها نماد صبوری و بردباری انسانهایی است که با دستان پینه بسته خود این آثار ارزشمند تاریخی را به جا گذاشته اند.

در این استان 3141 قنات وجود دارد که قدیمی ترین آن قنات فیروزآباد میبد است و قدمت آن به دوره ساسانیان می رسد.

قنات از لحاظ فرهنگی و تاریخی از اهمیت خاصی برخوردار است و مظهر سخت کوشی است و ریشه در اعتقادات فرهنگی و اجتماعی مردم یزد دارد . در بسیاری از سفرنامه ها و کتابهای تاریخ ایران و جهان نیز قناتها مورد توجه خاص گردشگران بوده است.

از طرفی مردم یزد مردمانی پاک اندیش و سخت کوش هستند. مردم این استان اکثر آداب و رسوم باستان را حفظ کرده اند . بیشتر مراسم ملی و مذهبی خود را به روش اصیل ایرانی انجام می دهند.
 
در پایان امید واریم  ضمن تشکر از روابط عمومی محترم میراث درخواست داریم برای قانع نمودن افکار عمومی پاسخی قانع کننده  ارائه نمایند
یزدفردا
  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا