یزدفردا:جلسه شورای اداری استان در حضور رئیس قوه قضائیه   با سخنان دکتر طالبی استاندار یزد شروع به کار کرد