یزدفردا : موضوع ساماندهی، تجمیع و زیباسازی دکل های مخابراتی در جلسه هیئت مدیره سازمان با حضور مدیرعامل شرکت مخابرات و ارتباطات سیار منطقه ای یزد بررسی گردید.

در این جلسه که با حضور آقای صالحیان معاونت خدمات شهری شهرداری، نیکنام عضو شورای اسلامی شهر، رسولی سرپرست سازمان و زارع مدیرعامل شرکت مخابرات و ارتباطات سیار منطقه ای یزد برگزار گردید، سنجش معیارهای نصب دکل های مخابراتی از بعد منظر و همچنین رعایت فاصله های قانونی آنها مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

سید علیرضا رسولی گفت: از جمله موارد مطرح شده در جلسه مذکور در خصوص اندازه گیری ارتعاشات و زیباسازی دکل های مخابراتی بود که مقرر گردید شرکت مخابرات نهایت همکاری را با شهرداری و سازمان داشته باشند و ساماندهی دکل های مخابراتی براساس مصوبه شورای اسلامی شهر در دستور کار قرار گیرد.


  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا