یزدفردا/ حضور شبانه حمید رضا رحیمدل سرپرست معاونت خدمات و محیط زیست شهری به همراه حامد سلطانی سرپرست مدیریت ارتباطات و امور بین الملل و همچنین نیروی های خدماتی جهت بررسی وضعیت و رفع معظل وران آب ها و بازدید از کانال های هدایت آب و دستور پاکسازی دریچه چاهای جذبی سطح شهر یزد.

عکس از: مجید دهقانی زاده


  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا