درشتی و نرمی به هم‌ در به است. هیچ آدم اندیشمند و دردمندی با اباحه گری، لاابالی گری و ترویج بداخلاقی همراهی و تایید ندارد. گرچه همه این واژگان را مانند بعضی احکام فقهی براساس قول و برداشت مردم تعیین گردیده و تعابیر متفاوتی از آن است از سوی دیگر تشخیص ضرورتها نباید فراموش شود.

امروز نظام ودولتمردان با چالشهای بزرگی روبرو بوده ومردم انقلابی و وفادار پای نظام خود ایستاده اند. بهترین هدیه به نظام دولت وملت ایجاد آرامش وفاق ملی و بر زخم ها ی مردم نمک نپاشیدن است.
ایا جاهلانه نیست که باز با یک بی تدبیری به بهانه حجاب وامر به معروف وارشاد مردم دوباره آتش زیر خاکستر را شعله ور و بهانه به دست کسانی بدهیم که امروز از بلوای قبلی مایوس شده اند.
حادثه تلخ دولت آباد و تعرض به آمر به معروف بخصوص که یادگار شهدای عظیم الشان است نکوهیده است اما تلخ تر استفاده تبلیغاتی و ورود هوای نفس ولذت معروفیت به هرقیمت است و ناخوش تر این که بخواهند مردم بخصوص مهمان ومیزبان را روی در روی هم قرارگرفته وگروهی که ؛جهان بینی؛ شان تا ؛سربینی؛ است از این آتش (آشی) برای خود گرم کنند و پرونده ای که بستن وسکوت به صلاح است رابخواهند باز و بر سر آن دکان دونبش بزنند یعنی انچه که دشمن ورسانه های بیگانه می خواهند درحالیکه همه دستگاه اجرایی وقضایی تمام قد وغیرتمدارانه وارد این پرونده شده باشند.

آیا کوتاه اندیشی نیست که پس از چند سالی رکود وسکوت اکنون که صنعت گردشگری تکانکی خورده ودلهای غمگین وافسرده اندکی به شادی ورونق به کسب وکارها امده حال بلوایی راه انداخته تا دستگاه اجرایی ومقامات ارشد اجرایی وقضایی استان را با دغدغه وچالش ها وارد همین‌معرکه نامبارک کنند و سرانجام هیچ ! قطعا عقل نمی پسندد و فرارتر از اهمیت ودرد حجاب صلاح است که قضییه کش پیدا کند. 
خصوصا عقلا می دانند امورفرهنگی ازجمله حجاب با ستاد و قلع وقمع قضا ییه حتی سخنرانی دواتیشه وتایید ومحکوم کردن وتظاهرات وتجمع سامان نمی یابد زیرا این پدیده مولود ده ها عامل ازجمله معضلات اقتصاد ی ومسایل اجتماعی بوده و دریک سبد فکری وعملی باید حل شود بخصوص امربه معروف ونهی ازمنکر بعنوان وظیفه همگانی که تابع قوانین فقهی خود ازجمله ( وقوف به تاثیر) است. 
لذا اگر واقعا درد دین وفرهنگ وحجاب باشد مصلحت است که چشم ها را شست وجوردیگر باید دید و از هوای نفس وانتفاع فردی وگروهی دور گرداند.
یزد فردا

  • نویسنده : حسین جلالی سردبیر یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا