محمد مهدی زنجانی در اعتدال نوشت "به بهانه خبر ایجاد «دفتر رئیس جمهور سابق» در نهاد ریاست جمهوری است .نمی خواهیم وارد مباحثه مطروحه وحرف وحدیث های ان شویم اما انچه ما را بر ان داشت که این مطلب را بنویسیم این است که بگذارید چنین دفتری مطرح وتشکیل شود چه اشکالی دارد البته نه با ان شرح وتفضیلی که در متن خبر بود اما اگر احمدی نژاد نگذاشت ونکرد اگر همه را از دم تیغ تیز تهمت ها ،اتهامات ناروا وبگم بگم ها گذراند اگر همه را به مانند سید محمد خاتمی از ساختمان ریاست جمهوری بیرون کرد وهمه کارشناسان وصاحب نظران را خانه نشین کرد دوباره پس از او هم چنان کنند که چه تفاوتی میان " این "و" آن" است .


اعتدال وتدبیر بزرگترین موهبت وتفاوت انسان با دیگر خلایق افریدگار است .اگر احمدی نژاد، سید محمد خاتمی را باتیم با تجربه اش نگه می داشت واز ظرفیت های داخلی وبین المللی او کمال استفاده را می کرد شاید ما امروز دست بر روی دست نمی زدیم و  افسوس دوران گذشته را نمی خوردیم .اگر تعدادی از اصلاح طلبان در دوران قدرت از عالی جناب سرخ پوش وعالی جناب خاکستری ها سخن به میان نمی اوردند وبرخی نیز شادی کنان کف ودست نمی زدند شاید ما  امروز شاهد تلف شدن منابع وزمانهای از دست رفته نبودیم ،شاید اگر هاشمی رفسنجانی بسیاری انسانهای خدوم ودل سوز ملت را با چوب خائن وخطا کار خانه نشین ودست بسته نمی کرد ما امروز بر هدر رفت منابع وانرژهای انسانی خود  دل نگران ومبهوت نبودیم.

چرا از ظرفیت های احمدی نژاد استفاده نکنیم او اگر بخواهد به قدر توان خود حتی به مقدار 5 درصد هم بتواند از تجربیات خود به نفع منافع کشور وملت در سطح داخلی وبین الملل استفاده کند ما باید به همان میزان از او بهره ببریم که اگر این کار را نکنیم خطا کرده ایم .اواز توانمندیهای اقایان هاشمی رفسنجانی ،سید محمد خاتمی وبسیاری دیگر از بزرگان در جهت منافع ملی در سطح نظام بین الملل استفاده نکرد وانها را به چوب حراج زد،دوباره تجربیات غلط را تکرار نکنیم.

اخیرا مطلبی را مطالعه کردم از تجربیات مدیریتی یکی از شرکت های بزرگ تجاری جهان که در ان یکی از کارمندان عالی رتبه در اقدام وتصمیم مدیریتی اشتباه ضرر هنگفتی به این شرکت وارد کرده بود او در اولین فرصت خود را تسلیم مدیران ان شرکت کرد وضمن عذر خواهی استعفای خود را تقدیم  مقامات بلند پایه کرد، تا این جای مطلب طبیعی بود اما مهم تصمیم مدیران بود انها ضمن رد این استعفا متذکر شدند "ما برای این ضرر وخسارت هنگفت بهای بسیار داده ایم اما نمی خواهیم با رفتن تو از این شرکت بهای ضرر دیگری به نام تجربه را متقبل شویم لذا با تجربه از شکست خود بمان وجبران کن "     "احمدی نژاد باید بماند وجبران کند" اما ازاین پس دور از اطرافیان متملق وخارج از کود زور خانه قدرت ،دور از بله قربان گویان وبا نگاه به انچه کرده و ناکرده ومی توانسته بکند که نکرد.

حتما تصد یق خواهید کرد وانانی که از نزدیک با هاشمی رفسنجانی ارتباط کاری داشته اند تایید می کنند که هاشمی دهه 60 و70 با هاشمی دهه 80 وحتی 90 کاملا متفاوت بود این مهم در مورد سید محمد خاتمی نیز صادق است وقطعا در مورد احمدی نژاد نیز جاری خواهد بود حتما احمدی نژاد سال 84 با سال 92 وبا سال 1402 متفاوت خواهد بود .این تجربه است که انسان را در موقعیتی جدید قرار می دهد. در زندگی انسان سه راه دارد، راه اول از اندیشه می‌گذرد، این والاترین راه است، راه دوم از تقلید می‌گذرد، این آسانترین راه است، راه سوم از تجربه می‌گذرد، این تلخ‌ترین راه است. (کنفوسیوس).

نویسنده همواره از مخالفان مشی وروش احمدی نژاد از ابتدا (حتی در زمان شهرداری تهران ) تا به امروز بوده ام ومعتقدم بسیاری از اعمال وکردار سیاست ورزی او نادرست وبه خطا بود اما به موجب مثل معروف که "لقمان را گفتند ادب از که آموختی، گفت از بی ادبان. هر آنچه از ایشان در نظرم ناپسند آمد، از فعل آن پرهیز کردم" او را اینه ای می دانم که می بایست در برابر دیدگان تجربه اندوز ما همواره وجود وحضور داشته باشد تا به خطا نرویم.

خطاها ، کاستی ها وبی تدبیریها دلیل بر ان نمی شود تا از ظرفیت های مثبت او استفاده نکنیم  او می بایست بماند ودر جریان امور از نزدیک قرار گیرد تا بتواند نقایص را جبران ، توانایهای خود را افزایش وحتی به قدر اندک هم شده به کشور جهت حل مشکلات کمک کند ،بالاخره اوهشت سال بر این سرزمین ریاست کرده است وتجربه اندوخته است او باید به خاطر عذر خواهی های که نکرده پاسخ دهد پاسخ او کار و خدمت بدون پیش شرط است .

                                                            محمد مهدی زنجانی
                                               کارشناس ارشد روابط بین الملل

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا