صدرالدین دهقان

ترورناجوانمردانه متفکرو اندیشمند شهید استاد مطهری، صرفا ترور یک شخصیت سیاسی نبود بلکه ترور تفکر ،اندیشه و انسانیت بود.استاد شهید مطهری که از سالهای 1320به عنوان طلبه خوش استعدادوفهیم در حوزه علمیه قم ظهور کرد با استفاده از محضرپر فیض بزرگانی چون امام خمینی(ره) وعلامه طباطبایی(ره)  وبرخورداری از هوش توانایی وزکاوت خاص خویش توانست در تاریخ معاصر کشورمان ،نقش عظیمی رادر ترویج احکام اصیل اسلامی و مبارزه با التقاط و انحرافات فکری به عهده بگیرد.

نگاهی گذرا به حیات فکری و  علمی استاد ،موید این موضوع است که این شخصیت ارزنده و کم نظیر با شناخت و آگاهی خوبی که از مکاتب و گرایشهای متعدد داشت به خوبی توانست با پرداختن به مبانی متزلزل این مکاتب التقاطی  ، شعارهای عوام فریبا نه آنها را بر ملا سازدو قشر عظیمی از جوانان را از غرق شدن در تفکرات الحادی و منحرف این گروهکها نجات بخشد.

استاد شهید خود دور اندیشانه در خصوص نیازهای نسل جوان اظهار می دارد:

"ریشه بیشتر این انحرافات دینی و اخلاقی نسل جوان را درلا بلای افکارو عقاید آنها باید جستجو کرد .فکر این نسل از نظر مذهبی آنچنانکه باید ،راهنمایی نشده است واز این نظر فوق العاده نیازمند است .اگر مشکلی از نظر راهنمایی این نسل باشد بیشتر در فهمیدن زبان ومنطق او و روبرو شدن با منطق و زبان خودش است."

دشمنان استاد نه فقط مستبدان نادان ستمشاهی بودند که همواره مرعوب غرب و مفتون حاکمیت ارزشهای آن بودند بلکه از طرفی مارکسیستها بودند که می خواستند با وارد کردن افکار انحرافی خویش اسلام را از محتوای ناب آن خالی کنند ولذا اندیشه های استاد شهیدرا نابود کننده افکار مضحک و خام وارداتی خود می یافتند و از طرفی مسلمانان افراطی بودند که به علت عدم شناخت و فقدان زیر بنای  صحیح فکری  ، به صورت یکسویه ،اسلام انقلابی ورادیکال را مد نظر داشتند و از دیگر جوانب آن به طور کلی غافل بودند.

گروهک فرقان با همین طرز فکر التفاطی با تفسیر مادی از آیات قران, دست به تحریف این کتاب عظیم و برداشت های نا صواب زده بود ودر حقیقت با برداشتها و تفسیرهای ماتریالیستی از مفاهیم اسلامی توطئه ای همه جانبه را علیه اندیشه زلال اسلامی و اندیشمندان  ومتفکران ان در پیش گرفته بودند.

در آن شرایطی که عموم مردم وقشر فعال دانشگاهی را توفان بنیان کن مادی گرایی فرا گرفته بود ، استادان ومتفکران  ارزشمندی در عرصه دانشگاه  همچون استاد شهید مطهری ومرحوم دکتر شریعتی ... توانستند با خدمات و آثار گران سنگ فکری خویش این نیرنگ های خطر ساز و جدید الوارده را بر ملا سازند، چنانچه خود استاد در این زمینه می نویسد:

" این بنده از حدود 20 سال پیش که قلم به دست گرفته، مقاله یا کتاب نوشته ام ، تنها چیزی که در همه نوشته هایم آن را هدف قرار داده ام حل مشکلات و پاسخ به سوالاتی است که در زمینه مسائل اسلامی در عصر ما مطرح است. ....

هجوم استعمار غربی با عوامل مرئی و نامرئیش از یک طرف قصور یا تقصیر بسیاری از مدعیان حمایت ازاسلام در این عصر از طرف دیگر سبب شده که مرتبا اندیشه های اسلامی در زمینه های مختلف از اصول گرفته تا فروع مورد هجوم وحمله دشمن قرار گیرد.بدین سبب این بنده ناتوان وظیفه خود دیده است که در حدود توانایی در این میدان انجام وظیفه نمایم...."

استاد شهید در کتاب" ارزنده علل گرایش به مادی گری" که در سال 1350 نوشته شد، با افشای یک سلسله از توطئه های جدید علیه اسلام و با براهین محکم و متقن به نفی تفاسیر ماتریالیستی از دین می پردازد و گروهک بیمار وکج اندیش و متحجرفرقان که مبانی فکری خود را با اندیشه های فراگیر و آگاه ساز استاد در خطر و تزلزل می بیند با نفی وانکار حقیقت ، بر اندیشه های انحرافی وبی بنیاد خویش اصرار می ورزد به طوری که در مقدمه یکی از کتاب هایشان با تهدید اخطار داده بودند با کسانیکه که با آراء آنها مخالفت نمایند به شیوه نظامی و فیزیکی برخورد خواهد شد،اما استاد شهید سر شار از عشق و خلوص به خدا و استوار در راه پیشبرد اهداف متعالی اسلام اظهار می دارد:

"اگر قرار است من زندگی خود را در راه جلوگیری از انحراف در راه اسلام از دست بدهم بگذار چنین باشد" و سر انجام افسوس در زمانی که جامعه اسلامی بیش از هر زمان به وجود موثر واندیشه زلال و مطهر  او نیاز داشت و نسل جوان آن به طرف انقطاع فرهنگی و دوری از اصالتها در حال حرکت است ،به دست پلید گروهک جاهل و انحرافی فرقان، مظلومانه به شهادت رسید.

                                                                                       نامش گرامی و اندیشه اش پر رهرو باد

 

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا