محمود ملک ثابت

 جانم .

خلیج

فارس "

سروده ای

از

 محمود ملک ثابت

شاعر یزدی

ای عشق ای امید و روانم  خلیج فارس                                         ای افتخار و نام و نشانم  خلیج فارس
تو یادگار مردم دیرینه ی  منی                                                   نامت همیشه ورد زبانم  خلیج فارس
هرگز تو را به دشمن غاصب نمیدهم                                          میراث دار شیر ژیانم  خلیج فارس
دشمن خیال کرده جدا میکند تو را                                              ای روح من ای سرو جوانم خلیج فارس
ای نیلگون من , خون من ارزرانی تو باد                                    پیما همان و بر سر آنم  خلیج فارس
یک دم مباد بی تو در این بی کرانه عشق                                    هرگز مباد بی تو بمانم  خلیج فارس
چندین هزار سال زینت تاریخ بوده ای                                        نام تو را همیشه بخوانم خلیج فارس
                                                                                            
                                                                                            

مطلب این صفحه را به زبان دلخواه خود ترجمه کنید

 

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا