زمان : 22 آذر 1394 - 12:41
شناسه : 115554
بازدید : 5820
بازدید وزیر مخابرات افغانستان از شرکت تعاونی پیشگامان عصر ارتباطات بازدید وزیر مخابرات افغانستان از شرکت تعاونی پیشگامان عصر ارتباطات وزیر مخابرات و تکنولوژی ارتباطات افغانستان و هیئت همراه از کارخانجات تولیدات شرکت تعاونی پیشگامان عصر ارتباطات بازدید کردند.

گزارش تصویری بازدید وزیر مخابرات افغانستان از شرکت تعاونی پیشگامان