زمان : 29 بهمن 1394 - 03:24
شناسه : 119004
بازدید : 15106
  تصويبنامه هيات وزيران درخصوص لغو مصوبه هاي هيات وزيران با موضوع حقوق مالكانه مصوبه هیأت وزیران ابلاغی 26 بهمن ماه 1394 تصويبنامه هيات وزيران درخصوص لغو مصوبه هاي هيات وزيران با موضوع حقوق مالكانه

  تصويبنامه هيات وزيران درخصوص لغو مصوبه هاي هيات وزيران با موضوع حقوق مالكانه

این مقرره در جلسه مورخ 1394/11/18 هیئت وزیران تصویب و با شماره 155808مورخ 1394/11/26از سوی معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید.

دریافت متن کاملdownlod