زمان : 27 Mehr 1398 - 18:49
شناسه : 154957
بازدید : 13036
B.M.W(بی ام و) و استاندار یزد B.M.W(بی ام و) و استاندار یزد محمدعلی وزیری

این( بی؛ام؛و)راببینید روزی سالار بود آرزوی هرجوانی که یکی ازاین ها را داشته باشد امروز زمان پیری ونیستی اوست خوار گوشه ای افتاده ناظر جولان دادن ماشینهای صفرکیلومتر خوش آب ورنگ سیلی خورخاک وباد وسنگ بچه های شیطان ورندها! گردیده است

اما انسان ماشین ودستمال کاغذی نیست روزی می گفتند کسوت ,روزی می گفتند پیش کسوت با دنیایی ازتجربه به جای پیشانی زانویش پینه بسته بود از بس زمین خورده بود یا به زمینش زده بودند با ده هاراه به اشتباه رفته مردم هزینه دادند که برگردد شما نباید زمین بخورید وبه زمین تان بزنند ملت دیگر پول وفرصت آزمایش وخطا وتکرار وتجربه راندارد
بازنشستگی جرم نیست مو سفیدان نباید چوب مدیران طماع به میز چسبیده سیاسی را بخورند همه نعمت زاده ها و داماد شریعتمداری ها یا مفسدان اقتصادی آن سوی پرده آهنین وخط سیاسی که کم ازافشا شدگان این وری بیرون پرده ندارند تا جوانان یا پابه سن گذشتگانی که موسیاه می کنند تا در زمره جوانان جلوه کنند وامروزبر کرسی نشسته اند وکینه ی خالی نکردن زودتر صندلی را ازخیل بازنشستگان با گفتار وکردار سبکسرانه خود بگیرند
ما دولت روحانی رازانو زانو برتخت مراد نشاندیم درحالیکه دشنه ریزش وحذف وترد رقیب اماجوانمردانه ولی رودرو بردل داشتیم دیگر سر پیری تحمل خنجررفیق ازپشت را نداریم کاری که رییس دولت اعتدال دردوردوم کرد
بدانید زمان سرمستی زود می گذرد
بزودی B.M.W های نو به همین سرنوشت دچار می شوند گرچه شاید اندکی شان به اندازه ژیان هم توان نداشته باشند وامروزدرباد غرورگرفتارند و با لطف رانت سیاسی یا ازنردبان ما بالا رفته باشند
تاسفم به فرداست که شاید نه اصولگرایان معقول منطقی که تندروان پایداری بیایند ومن نتوان بنویسم
شکرایزد که به اقبال کله گوشه( گل) زحمت (باد دی ونخوت خار )آخرشد