يارانه تنها ممر امرار معاش !

محسن اختياري

12 خرداد 1399 - 16:12                          تعداد بازدید: 3451                          کد خبر : 157404

ترديدي نيست كه عملكرد دولتهاي نهم و دهم داراي نقدهاي فراواني است كه شايد بعضا در مواردي قابل دفاع هم نباشد ؛ اما در اين ميان جرات و جسارت دولت و بويژه شخص رييس جمهور يادگارهايي از آن دوران برجاي گذاشت كه تاثير آن بر كل جامعه و حتي اصل و اساس زندگي قشرهايي از جامعه غير قابل انكار است كه موضوع مهم هدفمندي و پرداخت يارانه هاي نقدي يكي از اين موارد تاثيرگذار است .

البته اين امر هم مسلم است كه در ابعاد متفاوت اين موضوع عظيم و گسترده هم همچون هر پديده بزرگ ديگر نقدها و اشكالاتي وارد است كه لازمست براي مرتفع ساختن آن كاري انجام شود ، همچون اشكالاتي كه در فرايند پرداخت وجود دارد ، به عنوان مثال بعضا ديده مي شود كه به افرادي  داراي تمكن مالي كه هيچ احتياجي هم ندارند يارانه پرداخت مي شود در حاليكه هستند افرادي هم كه بسيار احتياج دارند ولي يارانه شان قطع شده ، و يا پايين بوده مبلغ يارانه ها با توجه به ميزان تورم و گراني ها و اينكه در تمام طول اين سالها اين مبلغ ثابت بوده و الحمدلله از جانب دولت هاي يازدهم و دوازدهم هم هيچگونه اقدامي جهت افزايش آن نشده است ، وليكن چيزي كه در اين بحث داراي اهميت است گامهاي مهمي است كه در راستاي تحقق عدالت برداشته شده و علي الخصوص تاثيرات اساسي كه در اصل و اساس زندگي قشرهايي از جامعه بويژه قشرهاي كم در آمد و يا حتي فاقد درآمد بر جاي گذاشته است .

همانگونه كه ذكر شد شايد با توجه به شدت تورم و گراني هاي موجود در اقتصاد جامعه در نظر اول مبلغ كنوني يارانه پرداختي بسيار ناچيز و اندك به نظر برسد ، اما اگر با نگاهي دقيق تر به پيرامون و جامعه خود بنگريم خواهيم ديد كه هستند افراد و خانواده هايي در جامعه كه تنها ممر امرار معاش و تنها راه درآمدشان همين مبلغ ناچيز يارانه است كه به هر ترتيب ممكن با آن روزگار مي گذرانند كه اگر همين هم نبود معلوم نبود چه بر سرشان مي آمد و چه بايد مي كردند ، و اتفاقا تعدادشان هم در جامعه كم نيست ؛ از قشرهاي زيادي از جمعيت روستايي و عشايري گرفته كه بخصوص به دنبال خشكسالي هاي اخير درآمدشان به صفر رسيده تا افراد بسياري در شهرها و حاشيه شهرها كه با مشكلات اقتصادي دست و پنجه نرم مي كنند و تنها اميدشان به اين است كه خبر واريز مبلغ يارانه را به حسابشان بشنوند .

شايد براي بسياري اين مبلغ ناچيز به نظر برسد اما اگر همين مبلغ را با صفر مقايسه كنيم و اينكه افراد زيادي واقعا درآمدشان صفر است درخواهيم يافت كه همين مبلغ اندك هم تاثيرات اساسي در زندگي افراد و خانواده هاي زيادي در جامعه و كشور دارد .

همانگونه كه بيان شد نقدهاي اساسي هم در فرايند پرداخت يارانه ها بخصوص بر دولت حاضر وارد است از جمله اشكالاتي كه در امر پرداخت وجود دارد بطوريكه بعضا افرادي يارانه مي گيرند كه داراي تمكن مالي هستند و افرادي هم نمي گيرند كه بسيار احتياج دارند  و يا اينكه مبلغ يارانه ها براي تمامي افراد يكسان است كه مسلما داراي اشكال است چرا كه قطعا افرادي هستند كه احتياج و استحقاق بسيار بيشتري دارند ، و از سوي ديگر اينكه در تمام طول اين سالها اين مبلغ اندك ثابت بوده در حاليكه گراني و تورم بعضا افسار گسيخته و سرسام آور است و از جانب دولت هم هيچگونه اقدامي در اينخصوص نشده و اميدواريم  حتي الامكان در عمر باقيمانده دولت حاضر گامي در اين جهت برداشته شود چرا كه افراد زيادي در جامعه در طول ماه تنها چشم اميدشان به فرارسيدن موعد پرداخت يارانه هاي نقدي است .

 

                                                                          محسن  اختياري


سایت خبری یزد فردا