دکتر سيد محمدرضا بهشتي در حسينيه شهيد صدوقي يزد: اگر براي تغيير قابل قبول در کشور همراهي نکنيم همه مسئوليم

14 اردیبهشت 1388 - 01:59                          تعداد بازدید: 8120                          کد خبر : 16655

یزدفردا "به نقل ازبهارنو: فارغ از همه ي خط کشي هايي که به گمان من تصنعي است، با احترام به همه ي تشکل ها و گروه ها تاکيد مي کنم که در چنين شرايطي همراهي و هم انديشي نه تنها امري خوب، بلکه ضروري و لازم است و اگر براي تغيير قابل قبول در کشور همراهي نکنيم همه مسئوليم و منتظر هيچ کس نبايد بود، با هر مبناي ايراني، ملي ، ديني و انقلابي که داريم، با هوشياري بايد زمانه را دريابيم و اين مسيري که هم اکنون در آن افتاديم که مسير رشد و تعالي نيست، تغيير دهيم.

به گزارش « بهارنو» دکتر سيد محمد رضا بهشتي استاد دانشگاه و فرزند شهيد مظلوم آيت الله دکتر سيد محمد بهشتي ضمن بيان اين مطلب در نشست اعضاي ستاد ميرحسين موسوي در حسينيه شهيد صدوقي يزد که روز شنبه 12 ارديبهشت با حضور جمعي از شخصيت ها و مردم يزد برگزار شد اظهار داشت: در جامعه ي ما به رغم اين که به بخش هايي از قانون بي مهري هايي مي شود، اما زمينه براي تغيير وجود دارد. من به جد احساس خطر مي کنم و بايد بر پايه ي اين چهارچوب قانونمند حرکت جديدي را براي حرکت هاي درست در زمينه ي اجرا و تخصص امکانات داشته باشيم.

وي با انتقاد از منت گذاري در خدمتگزاري اظهار داشت: مثل اين که از کيسه ي شخصي مان مي پردازيم منت مي گذاريم ! مي گويند ما بوديم که بدهي هاي شما را پرداخت کرديم ! اکنون که بخشي از حق و بخشي از باطل در هم آميخته شده است و ميدان تاخت و تاز اميال و خواسته ها و شيطان هاست، چيزي جز هوشياري نمي تواند ما را از چنين شرايطي بيرون آورد.اشخاص را با معيار حق و باطل بايد شناخت نه منزلت آنان

دکتر سيد محمد رضا بهشتي با يادآوري اين که ميدان، ميدان شبهه است تاکيد کرد: چنين مواقعي هوشياري مي طلبد و انسان بايد براي شناخت حق و باطل، معيار داشته باشد. حق و باطل با قدر و منزلت افراد شناخته نمي شود، بلکه اشخاص را بايد با معيارهاي حق و باطل شناخت.

وي يادآورشد: همه ي نهضت ها به ويژه نهضت هاي ديني با فرهنگ ديني به وجود آمدند و در نقاط عطفي که هست، آگاهي ضرورت دارد والا ممکن است آسيب هاي جدي به نهضت وارد کند. بنابر اين همه بايد به سمت فهم درست دعوت کنيم و هوشمندي در آگاهي و داوري درست است.ديگران از ما چه چيز ياد بگيرند؟ گدايي ياد دادنمان را يا بريز و بپاش هايمان را ؟

فرزند شهيد مظلوم بهشتي در بخش ديگري از سخنانش گفت: نه از خودمان شناخت درستي داريم و نه اينکه مي دانيم به کدام سمت بايد حرکت کنيم، پي در پي دچار اشتباه مي شويم و فکر مي کنيم خوب عمل مي کنيم، فکر مي کنيم دنيا بايد از ما الگو بگيرد ! ديگران بيايند چه چيز از ما ياد بگيرند ؟ گدايي ياد دادنمان را ؟ بريز و بپاش هايمان را ؟

وي افزود: چه چيزي داريم که ديگران از ما الگو بگيرند ؟ اين که واحدهاي ما در سطح کارهاي توليدي يکي يکي کارشن به جايي رسيده که نمي توانند کارشن را ادامه دهند ؟ يا اين که خوراکي هاي ما بي رويه از خارج وارد مي ود ؟ يا اين که پرتقال ما در شمال کشور از بين مي رود و ما از جاهايي پرتقال وارد مي کنيم؟!

اين استاد دانشگاه با تاکيد بر اين که سخن گفتن با شجاعت معنايش شکستن حريم ديگران و هتاکي کردن و تحميل کردن هزينه هايي به خاطر ندانم کاري ها به کشور نيست خاطرنشان کرد: بايد به گونه اي سخن بگويم که دنيا فکر کند سخن ما عمق دارد و پشت آن انديشه اي هست و ديگران براي گفت و گو با ما تمايل پيدا کندد و لا بيايند از ما چه سخني را بشنوند ؟نگرش غير واقع بينانه ما را دچار ناآرامي و ماجراجويي مي کند

دکتر سيد محمدرضا بهشتي با اشاره به اين که گره زدن لايه هاي رويي و مباحث نظري موجب مي شود به وقايع و رويدادهاي اجتماعي نگاهي عميق داشته باشيم اظهار داشت: طرز نگرشي که هر يک از ما به انسان و جهان و خدا داريم نقش مهمي در انديشه و رفتارهاي ما در تعامل با يکديگر و مواجهه مان با جهان دارد و اين که چه نسبتي بين خودمان و خداوند در نظر مي گيريم.

وي اضافه کرد: اگر در مواجهه با خودمان تلقي واقع بينانه اي داشته باشيم، يعني هم ويژگي هاي مثبتمان و هم کاستي هايمان و جاهايي که توانايي هايمان به فعليت نرسيده را واقع بينانه ارزيابي کنيم، تاثير زيادي در پاسخ روشن به مسايل خواهد داشت و تمام شئون زندگي ما و نوع رابطه خودمان و خدا بر اين اساس شکل مي گيرد. اما اگر در تصويرمان دچار نگرشي غير واقع بينانه باشيم و ندانيم که کيستيم و چه مي خواهيم ، در اين صورت اين ابهام و حيرت، در تمام انديشه ها و رفتارمان و پيوند برقرار کردنمان با ديگران و خدا ، تاثير تعيين کننده دارد و دچار نوعي تعارض و ناسازگاري دروني مي شويم . به لحاظ انديشه ناآراميم و به لحاظ نحوه ي مواجهه با مشکلات ، بي قراريم و روحيه ي ماجراجويي داريم و در سطح رفتارهايمان دچار آشفتگي هستيم.

انسان هاي خودبزرگ بين، خط کش خودي و غيرخودي دارند

اين استاد دانشگاه نگرش غير واقع بينانه را موجب سردرگمي و خودبزرگ بيني يا خود کم بيني و ارزيابي نابجا از توانمنديهاي فرد دانست و گفت: اگر تصوير واقعي از خودمان نداشته باشيم آثارش در فکر و عملمان مشاهده مي شود. انسان هاي خودبين و خودراي، تحکمي حرف مي زنند، هميشه حرف هاي فصل الخطاب مي زنند و هميشه روبرويي شان با ديگران از نوع بي نيازي است، کساني که ادعاهاي بزرگ و بيش از حد دارند و رشدشان را در کوچک کردن ديگران مي بينند، دوست دارند هميشه حرف آخر را بزنند و اگر ديگران همفکرشان بودند، خودي شمرده مي شوند و اگر ديدگاهشان تفاوت داشته باشد، غير خودي شمرده مي شود و خط کش خودي و غير خودي دارند.

وي افزود: اين دسته از افراد کساني هستند که تفاوت انديشه را به دشمني و خصومت تعبير مي کنند، و کساني که دچار اين نوع نگرش غيرواقع بينانه هستند، در سخنان و رفتارشان دوست دارند به نوعي راهبر تلقي شوند . چنين جوامعي دچار مشکل مي شود و در آن ملاک دشمني و دوستي ، همخواني يا ناهمخواني با ما مي شود. همفکر و همکاري نه تنها در عرصه ي سياسي، بلکه حتي در عرصه هاي فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي، بسيار سخت مي شود.

دکتر سيد محمدرضا بهشتي حاصل چنين نگرشي، انسان ايده آل، انسان تک واحدي دانست که به هم انديشي ديگران نياز ندارد و بيان داشت: حاصل چنين نگرشي، تکه تکه شدن جامعه و کوچکتر دامنه ي همکاري ها در آن است. نگاه همه يا هيچ جريان دارد و اگر صحبتي هم از وحدت به ميان مي آيد به معناي همه با من است و الا فهم ديگري از وحدت نيست. به محض اين که يک تفاوت در طرز برخورد يا قضاوت در موضوعي ايجاد مي شود، تصور مي کنيم غيرخودي است و عجيب است که دوستي هاي طولاني مدت به کينه ورزي ها و دشمني ها و طردها و فاصله ها مي انجامد.در سطوح مديريتي، توانايي پيوند برقرار کردن با توانمندي ها را نداشته ايم

فرزند شهيد بهشتي با ذکر خاطره اي از اين شهيد مظلوم و يادآوري سخن معروف او که «بهشت را به بها دهند و به بهانه ندهند» ، با انتقاد ضمني از انعکاس بسيار محدود سخنان شهيد بهشتي در صدا و سيما، بهره هايي که مي بريم را ناشي از سعي و کوششي دانست که زمينه ساز آن است و اظهار داشت: نگاهي که بدون تلاش و با غفلت از آيه ان الله لا يغير مابقوم حتي يغيروا ما بانفسهم براي تغيير در زندگي و جامعه ، منتظر معجزه است، تاثيرش را در تمام شئون زندگي و مسايل سياسي و اقتصادي و اجتماعي مي گذارد.

اين استاد دانشگاه با انتقاد از برخي نگاههاي موجود و رسوخ آن در صدا و سيما و ضرب المثل هاي جامعه گفت: در جامعه اي که اولين شعار تعيين کننده اش بايد کار و کار و کار باشد، نگاهمان به آگهي هاي تجاري بانک ها در تلويزيون است و منتظر اين معجزه هستيم که انشاءالله اسکناس ها را سرهم کنيم تا به اندازه ي کوه دماوند يا برج ميلاد برسد! در جامعه به جاي روي آوري به کار و ارزش و منزلت پيدا کردن کار، نگاه ما به معجزه است که نفت بر سر سفره هامان بيايد و به جاي کار مولٌد و استفاده از آخرين لحظه هايي که داريم براي پيوستن به دنياي پيشرفته، به اين فکر مي کنيم که اعداد و ارقام حساب هاي بانکي ما در حال رشد باشد و اين طرز نگاهها ممکن است فرصت هاي خوب را از جامعه بگيرد.

وي افزود: در چند سال گذشته وضعيت بي سابقه اي را به لحاظ درآمد نفت داشتيم بدون اين که کار بزرگي صورت گرفته باشد دچار تورم 25 درصدي هستيم، آيا اين وضعيت حاصل اين نيست که در سطوح مديريتي، توانايي گره زدن و پيوند برقرار کردن با توانمندي هاي جامعه را نداشته ايم ؟صرف پرکاري ، دليل بر درست کار کردن نمي شود

دکتر سيدمحمدرضا بهشتي با انتقاد از تغييرات عظيم مديريتي در کشور اين پرسش را مطرح کرد که در کدام جامعه است که چنين توانمندي هايي را به راحتي از سطح دستگاههاي خودش در ظرف مدت کوتاهي خارج کند تاکيد کرد: ثبات مديريتي يک از عوامل مهم توسعه است، اما ما احساس بي نيازي مي کنيم و برايمان فرقي نمي کند که کساني را که براي اداره ي چنين دستگاههاي عظيمي مي گماريم اصلا اين کاره باشند يا نباشند. اين آيا جز اين است که تصوير روشني از آن چه که هعستيم و آن چه که مي خواهيم نداريم؟

وي خاطرنشان کرد: صرف پرکاري، دليل بر درست کارکردن نمي شود و ما در اين دوره اگر هوشياري و همراهي نداشته باشيم، دچار خسران بزرگي خواهيم شد. کافي نيست که تلاش کنيم بلکه تلاش و حرکت ما بايد با تدبير و فکر همراه باشد و الا تلاش ها بي ثمر مي ماند.دکتر پاک نژاد: افراد کاردان سرجاهاي خودشان نيستند

در اين نشست که با حضور جمعي از شخصيت هاي سياسي، اجتماعي و اعضاي ستاد ميرحسين موسوي برگزار شده بود، دکتر سيد عباس پاک نژاد رييس ستاد مير حسين موسوي در يزد ضمن خير مقدم به حاضران و ذکر خاطره اي از شهيد پاک نژاد و شهيد بهشتي، به ذکر شمه اي از وضعيت کشور پرداخت و گفت: چرا بايد 12 ميليون ايراني زير پوشش کميته امداد و تعداد زيادي زير پوشش بهزيستي باشند . در مملکت ما بر خلاف پزشکي، تشخيص ، آسان ، اما درمان ، مشکل است.

وي افزود: افراد کاردان سر جاهاي خودشان نيستند و آن ها هم که بر سر کار هستند خودراي و خودخواه هستند.

یزدفردا


سایت خبری یزد فردا