زمان : 01 Mordad 1384 - 19:51
شناسه : 21
بازدید : 3650
ابزاری برای اندیشیدن-مقالات علمي ابزاری برای اندیشیدن-مقالات علمي


به نام خدا

گاهي شما پيشنهادي را مطرح مي كنيد و فرد مقابل بدون آنكه در مورد آن فكر كند به قضاوت پرداخته و فوري آن را رد مي كند .

ادوارد دو بونو در كتاب مهارت انديشيدن از يك ابزار براي تفكر نام مي برد كه اجزاي آن عبارتند از مثبت ،منفي و جالب .

دو بونو پيشنهاد مي كند ، كه مي توان از اين ابزار در تصميمات فردي و يا گروهي بهره گرفت . هنگامي كه با يك پيشنهاد روبرو مي شويد ‏، بر روي كاغذ سه بخش با عناوين مثبت ، منفي و جالب ايجاد كنيد و آنگاه به مدت چندين دقيقه در مورد آن پيشنهاد فكر كنيد و نكات خوب آن را در بخش مثبت و نكات بد آن را در بخش منفي بنويسيد و هنگامي كه نكاتي به ذهن شما مي رسد كه در بخش مثبت يا منفي قرار نمي گيرد و حاوي نكات سودمند و جالبي مي باشد آن را در بخش جالب ثبت كنيد.آنگاه مي توانيد با مرور اين نكات بار ديگر پيشنهاد ارائه شده را بازبيني كنيد.

اين ابزار تفكر مي تواند در تصميم گيري هاي گروهي مورد استفاده واقع شده و چه بسا با كمك آن بتوان از انجام يك تصميم گيري نسنجيده و شتابزده پيشگيري كرد.

يزدفردا