زمان : 23 Farvardin 1389 - 23:48
شناسه : 22442
بازدید : 7455
تصویر کودکی ناشنوا پس از شنیدن اولین صدا تصویر کودکی ناشنوا پس از شنیدن اولین صدا

تصویر کودکی ناشنوا پس از شنیدن اولین صدا