کد خبر: 152639
تاریخ انتشار: 20 مرداد 1398
پاسخ روابط عمومی معاونت حقوقی رئیس جمهور، به گزارش کذب و القایی خبرگزاری تسنیم