کد خبر: 160213
تاریخ انتشار: 05 مهر 1399 - 23:52

پس از کتابخانه وزیری ،تعداد زیادی از اشیاء موزه میرزا محمد کاظمینی امامزاده جعفر یزد مفقود شده !!!
اختصاصی یزدفردا :سردبیر  :پس از انتشار خبر سرقت از گنجینه نسخ خطی کتابخانه وزیری یزد یکی ازشهروند خبرنگاران یزدفردا با ارسال مدارک و مستنداتی مدعی شد :

جناب کاظمینی که با وسواس تمام در گفتگو با یزدفردا از کتابهای سرقتی از گنجینه نسخ خطی کتابخانه وزیری نام برده اند آیا خبر از مفقودی نسخ خطی در موزه ای که با نام ایشان و به صورت وقف در اختیار اوقاف قرار گرفته است دارند؟!!

یک منبع مطلع که نخواست نامش فاش شود به یزدفردا گفت :
در زمانی که آقای کاظمینی هفت گنجینه خود را با وقف نامه ای که به رویت علما قم هم رسیده و پس از تایید کارشناسان سازمان میراث فرهنگی، کارشناس اعزامی از سازمان اوقاف کشور و تایید مدیران دو دوره اوقاف یزد به سازمان اوقاف و امور خیریه  رسما  تحویل داده اند در اکثر موارد و طبق صورتجلسه تحویلی،  از نظر تعداد بیش از آن مواردی که در وقف نامه آمده بوده، تحویل موزه ای که به نام خود ایشان در جوار امامزاده جعفر یزد ساخته شده بود، داده اند.

بر اساس این اطلاعات اقلام مختلفی از این موزه وقفی ناپدید شده است یا با بدل آنها جایگزین اشیا اصلی شده است که از جمله آنها می توان گفت حداقل هزار نسخه خطی و هزار نسخه چاپ سنگی در موزه موجود نیست!! همچنین قران خطی نفیس مربوط به سده سیزدهم مندرج در فهرست نسخه های خطی کتابخانه و موزه میرزا محمد کاظمینی نیز مفقود شده است.
قرآن جامع نیریزی مربوط به قرن دوازدهم هجری
زبورداوود به خط پهلوی
جامع السبیل ابکاء اثر میرزا صمد خیارجی
نسخه نفیس هدایه الاطفال از یحیی بن عبدالحمید
رساله یعقوب نبی
دوبرگ از صحف ابراهیم
هشت قطعه پوست آهو
بیش از چهل گٍل مهره نادر
قران روی پوست سلیمانیه عراق
قران قرن سیزدهم لاهور پاکستان
و از مجموع 9400 قطعه کبریت شمارش شده حدود 7750 قطعه موجود و ما بقی کبریت های ملل و کشور های مختلف که جز کلکسیون موزه میرزا محمد کاظمینی که در مالکیت اداره اوقاف و امور خیریه استان یزد بوده است در حال حاضر وجود ندارد.
محل درج آگهی شما

محل درج آگهی شما