درجلسه مشترک مدیرباروری ابرهای استان یزد و برخی از فعالان اجتماعی شهرستان تفت که با حضور امام جمعه محترم علی آباد تفت برگزارشد حاضرین درجلسه نقطه نظراتی را ارائه نمودند که پاسخ ارائه شده از سوی مدیر باروری ابرها موجب اقناع حاضرین نشده است.از جمله درخصوص تاثیر گذاری این طرح بر افزایش بارندگی ها در سطح استان یزد وهمچنین بی تاثیر بودن باروری ابرها در نقاط فرادست تشکیل ابرها (سایر استان ها) بر میزان بارندگی در سطح استان یزد وارتفاعات شیرکوه .

درجلسه مشترک مدیرباروری ابرهای استان یزد و برخی از فعالان اجتماعی شهرستان تفت که با حضور امام جمعه محترم علی آباد تفت در دفتر فرماندار محترم محترم تفت برگزارشد حاضرین درجلسه نقطه نظراتی را ارائه نمودند که پاسخ ارائه شده از سوی مدیر باروری ابرها موجب اقناع حاضرین نشده است.از جمله درخصوص تاثیر گذاری این طرح بر افزایش بارندگی ها در سطح استان یزد وهمچنین بی تاثیر بودن  باروری ابرها در نقاط فرادست تشکیل ابرها بر میزان بارندگی در سطح استان یزد وارتفاعات شیرکوه.

با توجه به اینکه این طرح ملی بوده ودر نقاط فرادست بمنظور بارندگی عملیات باروری ابرها صورت می گیرد این موضو ع محتمل گردیده که باروری ابرها باعث تخلیه بخار آب موجود در ابرشده و همین موضوع موجب کاهش بارندگی در سطح استان پائین دستی همچون یزد شده است .مطلبی که آقای جوادیان زاده به آن اعتقاد ندارد ومیگوید که تاثیر باروری ابرها در استان های بالا دست بر ریزش باران در شیرکوه درحد یک درصد است !؟

مطلب دیگر اینکه ایشان فرمودند درسال گذشته باروری ابرها به دلیل کمبود بودجه صورت نگرفته ودر سال های دوره اجرای طرح نیز به دلیل خشکسالی وعدم تشکیل ابر مناسب باروری صورت نگرفته است  که این موضوع موجب تعجب نسبت به چگونگی ضرورت هزینه های کلان ملی میشود و فلسفه اجرای طرح را به زیر سوال میبرد .

انتظار برخی از اهالی شهرستان تفت وبخصوص روستائیان منطقه مجاور شیرکوه اعم از علی آباد ونیر و ...که در سال های اخیر خشکسالی بخش زیادی از سرمایه شان از دست رفته واغلب به ناچاری راهی شهر یزد ودیگر مناطق شده اند وبرخلاف برخی ازشهرهای استان از نعمت خط انتقالی اب زاینده رود برای شرب وبهداشت برخوردار نیستند  این است که در خصوص کارآمدی باروری ابرها و همچنین نگرانی از بابت عقیم سازی ابرها که در منطقه شایعه شده است مرجع بی طرف وعلمی اظهار نظر کرده ومورد توجه دستگاه های مسئول قرار گیرد.

همچنین انتظار دارند که در اجرای خط دوم انتقال آب از سرشاخه های کارون به استان یزد عدالت اجتماعی وتوسعه پایدار ملاک تصیمم مسئولین در طراحی خط دوم بوده وشهرستان های غیر منتفع از خط اول از قبیل تفت ابرکوه ومهریز مورد توجه قرار گیرند .

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا