در راستاي طرح تحول در مديريت منابع آب زيرزميني و تشويق كشاورزان در بهره برداري  بهينه از اين منابع و راه اندازي تشكل هاي آب بران دشت شمش جلسه اي با حضور نمايندگان و مالكين چاه هاي كشاورزي، مسئولين منطقه و سيدمحمد طباطبائي معاون حفاظت و بهره برداري شركت سهامي آب منطقه اي يزد در مسجد امام سجاد (ع) شهرستان انار  برگزار شد.

محمود فلاح رئيس مركز خدمات كشاورزي دشت بهادران افت سطح آب زيرزميني و نامطلوب شدن كيفيت منابع آب منطقه را ناشي از برداشت هاي بي رويه از منابع آب زيرزميني در منطقه دانست.

وي از پايان مطالعات طرح هاي بندهاي تغذيه مصنوعي و زهكشهاي منطقه شمش خبر داد و گفت: در صورتيكه بودجه مورد نياز اجراي اين طرح ها تأمين شود عمليات اجرائي آن آغاز مي گردد.

سيدمحمد طباطبائي معاون حفاظت و بهره برداري شركت سهامي آب منطقه اي يزد نيز درخصوص چگونگي تشكيل سفره هاي آب زيرزميني توضيحاتي ارائه نمود.

وي افزود: برداشتهاي بي رويه، حفر چاه هاي غيرمجاز و كاهش ميزان بارندگي موجب  افت سطح آبهاي زيرزمني شده است.

معاون حفاظت و بهره برداري اين شركت بيان كرد:  جلوگيري از برداشتهاي بي رويه و حفر غيرمجاز چاه، مشاركت مردم در قالب تشكل آب بران و واگذاري حفاظت از منابع آب زيرزميني به آنها از جمله راه هاي مديريت منابع آب زيرزميني است.

در ادامه اين جلسه، سيروس آرمان مديرعامل شركت مهندسي مشاور پورآب هدف اصلي از تشكيل تشكل آب بران را حفظ آبهاي زيرزميني و سطحي برشمرد و بيان نمود: تشكل مي تواند به اشكال تشكل آب بران زيرزميني، سطحي و يا تلفيقي از هر دو تشكيل گردد.

وي افـــزود: تشكل هاي آب بران زيرزميني، به مجموعه اي از افـــراد تلقي مي شود كه داراي پروانه بهره برداري از منابع آب زيرزميني در محدوده مشخص مي باشند. اين تشكل داراي منافع مشترك و اساسنامه مشخص از مراجع قانوني مي باشند و فعاليت هاي مشتركي را دنبال مي كنند.

مديرعامل شركت مهندسي مشاور پورآب نظارت بر بهره برداري چاه ها مطابق با مندرجات پروانه، نصب كنتور هوشمند آب و برق، نظارت بر حفاري و نصب منصوبات چاه را جزئي از وظائف تعاوني آب بران زيرزميني در منطقه  دانست.

در پايان اين جلسه به سؤالات شركت كنندگان پاسخ داده شد.

مطلب این صفحه را به زبان دلخواه خود ترجمه کنید

 

 


  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا