علی اصغر باقری

حوالی ساعت 11 صبح مورخ 18/2/96 در خیابان شهید رجایی عبور می کردیم که نزدیک چهارراه به یک موتور سوار که اره برقی داشت و یک نیسان برخورد کردیم که چند درخت سبز را بریده و در حال رفتن بودند از موتوری پرسیدیم برای چه بریدی؟ گفت: از آنها بپرس از نیسانی که پرسیدیم گفت اینها خشک بودند گفتیم هیچ شاخه خشکی دیده نمی شود جوابی نداد و گازش داد و رفت. براستی برای چه این درختها را بریدند؟ آیا این بریدن با بنر مقابل ارتباط دارد؟


  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا