محسن اختياري

چو بهاران  برسد  سبزه  فراوان  آید                  نرگس  و  سوسن  و  سنبل  به  گلستان  آید

ز وطن  بوی  گل  و  نرگس  و  ریحان  آید                همه جا  عطر  شفابخش  شهیدان  آید

فیض  روح القدسش  باز  مدد  فرماید                 جان كه از دست  شده  باز به تن  جان  آید

چو  خزان  در گذر  جاری  ایام  برفت                   زندگی بار  دگر  بر  گل  و  ریحان  آید

همه  آلاله  و  نارنج  به  بستان  بهار                   همه  جا  چهچهه  كبك  خرامان  آید

آسمان  پر  تپش  و ابر  پریشان و دمان                بوی  شبنم به گل  و  نم نم  باران  آید

 

 

دست در دست نسیم      پای همپای  بهار              ز ترنم لبریز       ز طراوت  سرشار

دست در دست نگار     پای همپای  بهار                ز لطافت لبریز       ز عطوفت سرشار

وای بر نرگس مست     داد از چشم خمار              ز بهاران نارنج      گل و ریحان بسیار

همه  نارنج  و بهار      همه  آواز  هزار                جوی جاری به دمن    دشت در پای سوار

دشت آذین به چمن    همه گل دشت و دمن             بوی نوروز رسید    رفت سرما و شرار

همه جا ساز و سرور   دهل و ساغر و تار               زندگانی جاریست     همه در بزم بهار

 

چون بهاران از راه فرا می رسد    شرشر جویباران   غبار از كوهساران برگیرد   و ترنم مرغان بهار  بر سرشاخه گلهای مرغزار   نوید رسید ایامی بكام دهد

حال در این احوال كه شكفتن جوانه های امید بر شاخساران سبز بهار مژده حیاتی دوباره میدهد       باشد كه به یمن این طراوت غبار از قلبها برگیریم و دلها را بی زنگار همچون آیینه ها سازیم .

 

                                                        نوروز   مبارك

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا