فرماندار شهرستان یزد اسامی نهایی داوطلبان تایید صلاحیت شده انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه یزد، اشکذر، بخش ندوشن و دهستان سورک را اعلام کرد.

سيدمحمد رستگاری، فرماندار شهرستان يزد اسامی نهایی داوطلبان تایید صلاحیت شده انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه یزد، اشکذر، بخش ندوشن و دهستان سورک را اعلام کرد.

وی بیان کرد: تبليغات انتخاباتی از روز پنج شنبه، ۲۴ بهمن ماه آغاز و تا ۲۴ ساعت قبل از شروع اخذ رأي ادامه خواهد داشت .

رستگاری اسامی نهایی داوطلبان تایید صلاحیت شده انتخابات مجلس یازدهم در حوزه انتخابیه یزد، اشکذر، بخش ندوشن و دهستان سورک به شرح زیل اعلام کرد.

۱- على اكبر ابدی فرزند غلامحسين کد نامزد ۱۲۴ 
۲- محمد ابوئى فرزند امير مشهور به دكتر ابوئي كد نامزد ۱۲۵ 
۳- كبری احمدی فرزند بيژن كد نامزد ۱۲۶ 
۴- عباسعلى اديبان فرزند محمدرضا كد نامزد ۱۲۷
۵- محمدرضا اعتمادالعلماء فرزند ميرزاعباس مشهور به اعتمادی كد نامزد ۱۴۱ 
۶- محمد باقری‌زاده فرزند حسين كد نامزد ۱۴۲ 
۷- فاطمه بنادكيان فرزند محمود كد نامزد ۱۴۶ 
۸- محمدرضا پاک‌دل فرزند محمدعلي كد نامزد ۱۴۹ 
۹- محمدعلى پورمقدس فرزند محمدكاظم كد نامزد ۱۵۱ 
۱۰- رضا تابش فرزند هوشنگ كد نامزد ۱۵۴ 
۱۱- فرشته جراحى فرزند يدالله كد نامزد ۱۵۷ 
۱۲- محمدصالح جوكار فرزند باقر كد نامزد ۱۶۱ 
۱۳- حسين حاجى حسينى ركن آبادی فرزند علي كد نامزد ۱۶۴
۱۴- سيدابراهيم حسينى فرزند سيد محمد مشهور به حسينى ابراهيم آبادی كد نامزد ۱۶۷ 
۱۵- سيدعلى حسينى فرزند سيدمحمدتقي كد نامزد ۱۶۸
۱۶- محمدرضا حسينى بغدادآبادی فرزند ناصر كد نامزد ۱۷۱
۱۷ - بى بى فاطمه حقيرالسادات فرزند سيد جواد مشهور به دكتر سادات كد نامزد ۱۷۲ 
۱۸- سيدمحمد حيدری فرزند سيدجواد كد نامزد ۱۷۴ 
۱۹- زهراالسادات حيدری خورميزی فرزند سيدعلي اصغر كد نامزد ۱۷۵ 
۲۰- غلامرضا خاكپورمروستى فرزند اكبر كد نامزد ۱۷۸ 
۲۱- محمد خداميان ندوشن فرزند محمدحسين كد نامزد ۱۷۹ 
۲۲- اكبر دهقان فرزند محمد كد نامزد ۱۸۱ 
۲۳- على دهقان بنادكى فرزند مرتضي مشهور به دهقان دهيار كد نامزد ۱۸۲ 
۲۴ - مهدی دهقان طزرجانى فرزند رضا كد نامزد ۱۸۶ 
۲۵- سيدروح الله راسخى فرزند سيدمحمود كد نامزد ۱۸۷ 
۲۶ - على اكبر رحمانى شمسى فرزند محمدحسين كد نامزد ۱۸۹ 
۲۷- مهدی رضائى فرزند علي مشهور به مهندس رضايى كد نامزد ۱۹۴ 
۲۸ - محسن رضائى ابرندآبادی فرزند ميرزامحمدرضا كد نامزد ۱۹۵ 
۲۹ - محسن رضائى حسن آباد فرزند غلامرضا كد نامزد ۱۹۶ 
۳۰- حميدرضا روان بخش فرزند محمدرضا كد نامزد ۱۹۸ 
۳۱- محبوبه زارع باغبيدی فرزند جعفر كد نامزد ۲۱۲ 
۳۲- كاظم سبحان زاده فرزند عبدالخالق كد نامزد ۲۴۱ 
۳۳-  سيدمرتضى سجاد فرزند سيد كاظم كد نامزد ۲۴۲ 
۳۴- محمدمهدی شاكری فرزند محمدرضا كد نامزد ۲۴۶ 
۳۵- عباسعلى شايان مقدم فرزند حسن كد نامزد ۲۴۷ 
۳۶- محمدحسين شريفى فرزند غلامحسين مشهور به محمود كد نامزد ۲۴۸ 
۳۷- مرتضى شکيبافر فرزند تقي كد نامزد ۲۴۹ 
۳۸- محمدحسين طالبى فرزند احمد كد نامزد ۲۵۶ 
۳۹- محمدحسن طالبيان اشکذری فرزند محمدكاظم كد نامزد ۲۵۷ 
۴۰- رضا طاهری فرزند بمانعلي كد نامزد ۲۵۸ 
۴۱- سيدعبداله طباطبائى فرزند سيد حسين مشهور به آقا عبدالله كد نامزد ۲۵۹ 
۴۲- مجيد عادلى فرزند احمد كد نامزد ۲۶۴ 
۴۳- على غلامى جواديه فرزند محمد كد نامزد ۲۶۷ 
۴۴- عليرضا غنى زاده فرزند كاظم كد نامزد ۲۶۸ 
۴۵- على غياث ندوشن فرزند محمد علي كد نامزد ۲۶۹ 
۴۶ - مهدی فاتحى نيا فرزند ابراهيم كد نامزد ۲۷۱ 
۴۷- فرزاد فرازی فرزند محمدعلي كد نامزد ۲۷۶ 
۴۸- احمدرضا فقيه خراسانى فرزند محمد كد نامزد ۲۸۱ 
۴۹- اكبر قاسمى خلف بادام فرزند عباس مشهور به قاسمي كد نامزد ۲۸۴ 
۵۰- محمدعلى قانع فرزند رمضان كد نامزد ۲۸