چه کسی متولی حفاظت از میراث فرهنگی است؟؟؟

یزدفردا : پس از انتشار خبر سرقت اسناد خطی کتابخانه وزیری اینبار اخبار واصله به یزدفردا حکایت از مفقود شدن تعداد زیادی از آثار و میراث فرهنگی ملی و اسلامی در موزه کاظمینی در امام زاده جعفر یزد دارد.

گفته می شود اشیا مفقود شدت شامل تعداد زیادی از نسخ خطی و نسخ چاپ سنگی ، زبور داوود و ... می شود.

شایان ذکر است موزه کاظمینی در محل امام زاده جعفر یزد قرار داشته و زیر نظر اداره کل اوقاف اداره می شود.

اخبار تکمیلی به زودی توسط یزدفردا منتشر می شود.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا