اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان یزد

 فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی به صورت فشرده

اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان يزد در نظر دارد دو فقره مناقصه عمومي یک مرحله ای همزمان با ارزیابی کیفی به صورت یکپارچه را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد.كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايي پاكت ها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت ( ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد .

 

تاريخ انتشار مناقصات در سامانه : ساعت 08:00روز یکشنبه  مورخ 17/02/1402 مي باشد .

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار :

جهت دريافت اطلاعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت الف : ( تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار) آدرس : يزد  خيابان آيت ا... كاشاني نرسيده به ميدان ابوذر – اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان يزد كد پستي : 8915915115 و تلفن  3-38240501-035 داخلی 239 امور قراردادها

روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان یزد

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا