یزدفردا"معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقي رياست جمهوري در راستاي اطلاع‌رساني قوانين و مقررات و با سابقه طولاني در زمينه انتشار الکترونيک قوانين و مقررات، پس از راه‌اندازي سامانه ملي قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران(dotic.ir)، ارايه لوح جامع قوانين ومقررات(Update.dotic.ir) و سامانه همراه قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران، اقدام به تدوين و عملياتي ساختن طرح رايانامه حقوقي با عنوان "خبرنامه معاونت تدوين، تنقيح و انتشار قوانین و مقررات" نموده است.

مهمترين رويكرد پایگاه خبری یزدفردا اطلاع‌رساني سريع جديدترين قوانين و مقررات خواهد بود. بي‌ترديد نظرات، پيشنهادها و انتقادات شما، ما را در انجام بهتر اين وظيفه ياري خواهد رساند.

 قانون تصويب اصلاحيه كنوانسيون بازل درمورد كنترل انتقالات برون مرزي مواد زايد زيان بخش و دفع آنها ابلاغ شد
این قانون در جلسه علنی مورخ 1394/5/18 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1394/6/4 به تایید شورای نگهبان رسیده است و طی نامه شماره 77017 مورخ 1394/06/21 از سوی رییس جمهور ابلاغ گردید.


انون 49567 : قانون تصويب اصلاحيه كنوانسيون بازل درمورد كنترل انتقالات برون مرزي مواد زايد زيان بخش و دفع آنها

قانون تصويب اصلاحيه كنوانسيون بازل درباره كنترل انتقالات
برون مرزي مواد زايد زيان بخش و دفع آنها

ماده واحده - اصلاحيه كنوانسيون بازل درباره كنترل انتقالات برون مرزي مواد زايد زيان بخش و دفع آنها مصوب ۱۹۹۴ ميلادي (برابر با ۱۳۷۳ هجري شمسي) به شرح زير تصويب مي شود:

الف - متن زير به عنوان فراز (۷) مكرر، به مقدمه الحاق مي شود:
«با تصديق اينكه انتقال هاي برون مرزي پسماندهاي زيان بخش، به ويژه به كشورهاي در حال توسعه، داراي خطر بالاي عدم ايجاد مديريت صحيح زيست محيطي پسماندهاي زيان بخش به گونه مقرر شده به وسيله اين كنوانسيون است.»

ب - متن زير به عنوان ماده (۴ الف) الحاق مي شود:
«ماده (۴) الف-
۱- عر عضو مندرج در الحاقيه (۷) بايد از تمامي انتقال هاي برون مرزي پسماندهاي زيان بخش با هدف انجام عمليات براساس الحاقيه (۴ الف) به دولتهايي كه در الحاقيه (۷) درج نشده اند، جلوگيري كند.
۲- هر عضو مندرج در الحاقيه (۷) بايد تا ۳۱ دسامبر ۱۹۹۷ ميلادي (برابر با ۱۰ /۱۰ /۱۳۷۶ هجري شمسي) در مورد تمامي انتقال هاي برون مرزي پسماندهاي زيان بخش به موجب جزء (الف) بند (۱) ماده (۱) كنوانسيون با هدف انجام عمليات طبق الحاقيه (۴ ب)، به دولتهايي كه در الحاقيه (۷) درج نشده اند، اقدام به كاهش تا توقف، و از آن تاريخ به بعد اقدام به ممنوعيت كند. از كاهش تا توقف انتقال هاي برون مرزي مزبور نبايد جلوگيري شود، مگر اين كه پسماندهاي مورد به موجب كنوانسيون به عنوان مضر گروه بندي شوند.»

پ - متن زير به عنوان الحاقيه شماره (۷) اضافه مي شود:
«الحاقيه شماره (۷)
اعضاء و ساير دولتهايي كه عضو سازمان توسعه و همكاري اقتصادي (اُ. اي. سي. دي)، جامعه اروپا (اي. سي) و ليختن اشتاين هستند.»

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ هجدهم مرداد ماه يكهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۴ /۶ /۱۳۹۴ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

علي لاريجاني

دریافت متن کاملdownlod

منتظر انتشار قواین جدید در یزدفردا باشید

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا