یزدفردا"معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقي رياست جمهوري در راستاي اطلاع‌رساني قوانين و مقررات و با سابقه طولاني در زمينه انتشار الکترونيک قوانين و مقررات، پس از راه‌اندازي سامانه ملي قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران(dotic.ir)، ارايه لوح جامع قوانين ومقررات(Update.dotic.ir) و سامانه همراه قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران، اقدام به تدوين و عملياتي ساختن طرح رايانامه حقوقي با عنوان "خبرنامه معاونت تدوين، تنقيح و انتشار قوانین و مقررات" نموده است.

 

مهمترين رويكرد پایگاه خبری یزدفردا اطلاع‌رساني سريع جديدترين قوانين و مقررات خواهد بود. بي‌ترديد نظرات، پيشنهادها و انتقادات شما، ما را در انجام بهتر اين وظيفه ياري خواهد رساند.

قانون منشور سازمان همكاري اقتصادي هشت كشور در حال توسعه ابلاغ شد
این قانون در جلسه علنی مورخ 1394/5/18 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1394/6/4 به تایید شورای نگهبان رسیده است و طی نامه شماره 77057 مورخ 1394/06/21 از سوی رییس جمهور ابلاغ گردید.


قانون 49566 : قانون منشور سازمان همكاري اقتصادي هشت كشور در حال توسعه

قانون منشور سازمان همكاري اقتصادي هشت كشور در حال توسعه

ماده واحده ـ منشور سازمان همكاري اقتصادي هشت كشور در حال توسعه مشتمل بر يك مقدمه و بيست و هفت ماده به شرح پيوست، تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي‌شود.

تبصره ـ در مورد ماده (۲۰) منشور رعايت اصل يكصدوسي ‌و نهم (۱۳۹) قانون اساسي و در مورد ماده (۲۶) رعايت اصل هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسي الزامي است.

بسم الله الرحمن الرحيم
منشور سازمان همكاري اقتصادي هشت كشور در حال توسعه

مقدمه
ما كشورهاي عضو سازمان همكاري اقتصادي دي ـ هشت شامل جمهوري مردم بنگلادش، جمهوري عربي مصر، جمهوري اندونزي، جمهوري اسلامي ايران، مالزي، جمهوري فدرال نيجريه، جمهوري اسلامي پاكستان و جمهوري تركيه؛
با در نظر داشتن بيانيه استانبول كه از طريق آن سازمان همكاري اقتصادي هشت كشور در حال توسعه كه از اين پس «دي ـ هشت» خوانده مي‌شود، در تاريخ ۱۵ ژوئن ۱۹۹۷ (۲۵ /۳ /۱۳۷۶) تأسيس گرديده است،
با تأكيد بر تبعيت از اصول و اهداف ذكر شده در بيانيه استانبول،
با عزم به تقويت هر چه بيشتر همبستگي‌هاي تاريخي عميق ريشه‌دار موجود در بين اعضاء و مردم آنها در جهت همكاري‌هاي مؤثر در همه زمينه‌ها به منظور دستيابي به اهداف توسعه اقتصادي مشترك،
مصمم بر انجام تلاشهاي مشترك در جهت ارتقاء شرايط اقتصادي، اجتماعي و رفاه مردم خود به ويژه در راستاي ريشه‌كني فقر و نيل به شرايط بهتر زندگي،
با تمايل به ايجاد چهارچوبي مستحكم در همكاري‌هاي اقتصادي براي توسعه، كه تمام جنبه‌هاي فعاليت‌ها را پوشش مي‌دهد و مرتبط با بهبود شاخصهاي اجتماعي و اقتصادي خواهد بود كه تغيير در كيفيت زندگي مردم كشورهاي عضو را به همراه خواهد داشت،
با آگاهي از لزوم تلاش براي ايجاد يك نظام بين‌المللي مالي و اقتصادي براساس عضويت همگاني، مشاوره، پاسخ‌گويي و همچنين مشاركت مؤثر كشورهاي در حال توسعه در سازمان بين‌المللي تصميم‌گيرنده و مؤسسات تأثيرگذار بر روند كلي جامعه بين‌الملل به ويژه با درنظرگرفتن ملاحظات كشورهاي در حال توسعه،
با تأكيد بر گسترش و تقويت هر چه بيشتر همكاري‌هاي اقتصادي در جهت حصول منافع از دسته بندي‌هاي اقتصادي منطقه‌اي و به‌كار‌گيري توان اقتصادي مشترك به منظور كسب مزاياي حاصل از چنين همكاري هايي براي همه كشورهاي عضو،
با تعهد به تقويت رويكرد مشترك كشورهاي در حال توسعه در روابط تجاري با كشورهاي توسعه‌يافته از جمله از طريق تلاش در جهت ايجاد ساز و كارهاي يكسان در تجارت، اتخاذ سياست‌ها و اقداماتي در جهت امكان دسترسي به بازار مانند حذف موانع تعرفه‌اي و غيرتعرفه‌اي،
با تأكيد مجدد بر تبعيت از اصول و اهداف منشور سازمان ملل متحد به عنوان اساس همكاري مؤثر و تلاش براي ايجاد دموكراسي در سازوكارها و دستگاههاي بين‌المللي تصميم‌گيرنده در جهت دستيابي به نظم بين‌المللي عادلانه مبتني بر حكومت قانون و اصول پذيرفته‌شده حقوق بين‌الملل از سوي جامعه جهاني،
با تصديق و در عين حال تقدير از دستاوردهايي كه تاكنون سازمان به‌دست آورده و چگونگي تعامل موجود، و تمايل مضاعف به كار به شيوه سازماني، در جهت اجرائي شدن كامل توان گسترده كشورهاي عضو به صورت فردي و دسته جمعي، براي همكاري‌هاي بيشتر اجتماعي ـ اقتصادي و پيشرفت پايدار،
با ابراز مجدد تمايل خود براي گسترش بيشتر همكاري‌هاي مؤثر در تمامي زمينه‌هاي ممكن در قالب سازمان دي ـ هشت و بالا بردن نسبي سطح توسعه به يك اتحاديه برتر و همچنين نقش‌آفريني گسترده در اقتصاد جهاني و فرآيند جهاني‌سازي به عنوان هدف نهائي،
با عزم به توسعه و تقويت همكاري‌هاي جنوب ـ جنوب و افزايش مشاركت فعال در مؤسسات اقتصادي منطقه‌اي و جهاني،
با ابراز اراده خود براي تضمين پايداري محيط زيست در مسير توسعه بلندمدت و مشاركت جهاني در تلاشهاي همسو در جهت تحقق اهداف توسعه‌اي مورد پذيرش بين‌الملل،
با تأكيد بر ضرورت نقش حاكميت خوب و حكمراني براساس قانون، هم در سطح ملي و هم بين‌المللي به منظور توسعه و رشد جامع، برابر و پايدار،
با تصديق لزوم تقويت چهارچوب حقوقي و نهادي سازمان به عنوان يك مؤسسه بين دولتي و كمك به تدوين اصول، قواعد و ارزشهاي مورد نياز،
در خصوص مواد زير توافق نموده‌اند:

فصل ۱ ـ اهداف و اصول همكاري

اهداف

ماده ۱ـ اهداف دي ـ هشت عبارتند از:
الف) ترغيب و افزايش تلاشهاي مشترك براي دستيابي به توسعه اجتماعي ـ اقتصادي پايدار از طريق استفاده مؤثر از توان اقتصادي و اجتماعي كشورهاي دي ـ هشت
ب) افزايش رفاه، كاهـش فقر و بهبود كيفيت زندگي مردمان كشورهاي
دي ـ هشت
پ) تقويت بيشتر مناسبات علمي، فني، اجتماعي و اقتصادي در جامعه كشورهاي عضو دي ـ هشت
ت) ترغيب فعاليت بخش خصوصي از جمله از طريق تشويق همكاري بين اتاقهاي بازرگاني و صنعت، سرمايه‌گذاري‌هاي مشترك بين شركتهاي خصوصي و مشاركت عمومي ـ خصوصي در جهت دستيابي به هدف بلندمدت توسعه ملي متوازن در كشورهاي دي ـ هشت
ث) تقويت همكاري با ساير كشورها، سازمان‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي و همچنين سازمان‌هاي غيردولتي از نظر ترغيب ملاحظات و علايق كشورهاي در حال توسعه
ج) حركت در جهت نقش آفريني مؤثر در اقتصاد جهاني متناسب با توان و ظرفيت جمعي

اصول و حوزه همكاري

ماده ۲ـ
۱ـ كشورهاي عضو، متعهد به همكاري در راستاي بيانيه استانبول و اين منشور و همچنين تصميم‌هاي گذشته و آينده سازمان مي‌باشند.
۲ـ همكاري در چهارچوب سازمان براساس اصولي از قبيل برادري، صلح، گفتگو، عدالت، برابري، حاكميت قانون و مردم سالاري استوار مي‌باشد.
۳ـ مفاد اين منشور بر حقوق و تعهدات دو جانبه و چندجانبه كشورهاي عضو ناشي از عضويت آنها در ساير سازمان‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي و به عنوان يكي از طرفهاي موافقتنامه‌هاي بين‌المللي، تأثير منفي نخواهد گذاشت.
۴ـ كشورهاي عضو تمامي اختلاف‌هاي ناشي از تعامل اقتصادي بين خود و يا بين بخشهاي خصوصي را از طريق روشهاي مسالمت‌‌آميز و به طور دوستانه طبق اصول احرازشده حل و فصل خواهند نمود.
۵ ـ همكاري‌ها از جمله شامل تجارت، صنعت، ارتباطات و اطلاعات، مالي، بانكي، سرمايه‌گذاري‌هاي مشترك، گمرك، بيمه و خصوصي‌سازي، كشاورزي، توسعه روستايي، انرژي، معادن و مواد معدني، حمل و نقل و تداركات، كارگران مهاجر، نقل و انتقال پول و امور مالي خرد، علوم و فناوري، كاهش فقر و توسعه منابع انساني، محيط زيست، بهداشت، گردشگري، و كمكهاي بشردوستانه، و ديگر حوزه هاي ممكن كه توسط شوراي وزيران يا سران تصميم گرفته شده است و مشاوره و هماهنگي سياسي در گردهمايي‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي خواهند بود.

فصل ۲ ـ عضويت

ماده ۳ـ
۱ـ اعضاء دي ـ هشت، هشت كشور بنيانگذار كه پيشاپيش به عنوان طرفهاي اين منشور تلقي مي‌شوند و ديگر كشورهايي هستند كه ممكن است طبق بند (۲) ماده (۳) در آينده به اين منشور بپيوندند.
۲ـ اين منشور براي الحاق كشورهاي عضو باز مي‌ماند.
۳ـ هر كشور در حال توسعه كه عضو سازمان ملل متحد مي‌باشد و وابستگي‌هاي مشترك و روابط دوستانه با اعضاء بنيانگذار دارد، و به وفاداري به اهداف و اصول دي ـ هشت به گونه مندرج در اين منشور متعهد مي‌باشد، مي‌تواند از طريق دبيركل براي عضويت در سازمان اقدام نمايد. سازمان مي‌تواند به شرط توصيه شوراي وزيران و تصويب مبتني بر اجماع سران، كشورهاي مزبور را به عنوان عضو بپذيرد. عضويت، به محض الحاق كشور درخواست‌كننده به اين منشور، از طريق تسليم سند تصويب به دبيرخانه نافذ مي‌شود.
۴ـ كشورهاي عضو به موجب منشور، از حقوق و تعهدات يكساني برخوردار مي‌باشند.
۵ ـ كشورهاي عضو به منظور اجراي مؤثر مفاد اين منشور و رعايت تمامي تعهدات مربوط به عضويت، تمامي اقدامات را مي‌پذيرند، به آنها احترام مي‌گذارند و آنها را انجام خواهند داد.

ناظران

ماده ۴ـ
۱ـ سازمان براساس توصيه كميسيون و مشروط بر تصميم مبتني بر اجماع شوراي وزيران مي‌تواند عضويت ناظر هر كشوري از اعضاء سازمان ملل متحد را كه اهداف و اصول سازمان، به گونه‌اي كه در اين منشور ذكر شده است، مي‌پذيرد و تمايل به همكاري‌مفيد و عملي در فعاليت‌ها و اهداف‌سازمان داشته باشد، بپذيرد.
۲ـ سازمان بر مبناي توصيه كميسيون و به شرط موافقت مبتني بر اجماع شوراي وزيران مي‌تواند ديگر سازمان‌هاي منطقه‌اي يا بين‌المللي را بپذيرد و عنوان ناظر را اعطاء نمايد.
۳ـ سازمان براساس پيشنهاد كميسيون و تصويب مبتني‌بر اجماع شوراي وزيران، مي‌تواند سازمان‌هاي غيردولتي از كشورهاي عضو را كه داراي تخصص در فعاليت‌هاي اولويت‌دار دي ـ هشت هستند، بپذيرد و عنوان ناظر را اعطاء نمايد.
۴ـ براساس پيشنهاد كميسيون، وضعيت ناظر توسط شوراي وزيران معلق يا خاتمه داده مي‌شود. تعليق يا خاتمه بلافاصله پس از ارائه اطلاعيه به كشور مربوط نافذ خواهد شد.
۵ ـ شوراي وزيران در مورد ماهيت تعامل ناظران در طي جلسات سازمان و تعامل آنها با سازمان و دبيرخانه دي ـ هشت در راستاي قواعد مربوط به وضعيت ناظر، تصميم‌گيري مي‌نمايد.

فصل ۳ ـ اركان اصلي دي ـ هشت

ماده ۵ ـ
۱ـ اركان اصلي سازمان دي ـ هشت براي همكاري‌هاي اقتصادي عبارتند از:
الف) نشست سران كشورها يا دولتها
ب) شوراي وزيران
پ) كميسيون
ت) دبيرخانه

نشست سران كشورها يا دولتها

ماده ۶ ـ
۱ـ نشست سران شامل سران كشورها يا دولتهاي عضو مي‌باشد و به عنوان ركن عالي سازمان دي ـ هشت عمل مي ‌ كند.
۲ـ نشست سران خط مشي و راهبردها را در همه زمينه‌ها بررسي و در مورد آنها تصميم‌گيري مي‌نمايد تا اهداف سازمان حاصل گردد و هر موضوعي را نيز كه از طرف اعضاء مهم تلقي گردد، بررسي مي‌نمايد.
۳ـ نشست سران هر دو سال يك‌بار به صورت چرخشي در يكي از كشورهاي عضو تشكيل جلسه مي‌دهد. نشست سران از طريق مشورت، در مورد محل و تاريخ جلسه بعدي خود، تصميم‌گيري مي‌نمايد.
۴ـ دستور جلسه نشست سران توسط شوراي وزيران با كمك كميسيون و دبيرخانه تهيه مي‌شود.

شوراي وزيران

ماده ۷ـ
۱ـ شوراي وزيران متشكل از وزراي خارجه كشورهاي عضو مي‌باشد. اين شورا در راستاي راهبردها و خط مشي اتخاذ شده در نشست سران عمل مي‌نمايد.
۲ـ شورا به‌منزله محلي براي تبادل نظرها و بررسي جامع تمامي مسائلي مي‌باشد كه پيش روي سازمان وجود دارد و همچنين صلاحيت دارد به عنوان بدنه‌اي تحت نظارت و رهنمود نشست سران تصميم‌گيري نمايد.
۳ـ شورا، گزارش هايي را كه توسط كميسيون ارائه شده است، بازنگري مي‌نمايد و پيشنهادها و تصميم‌ها را جهت ارائه به نشست سران تصويب مي‌نمايد. شورا مي‌تواند هر وظيفه‌اي را كه لازم مي‌داند به كميسيون محول نمايد.
۴ـ شورا، مسؤول آماده‌سازي تمام اسناد رسمي مي‌باشد كه بايد مورد بررسي نشست سران قرار بگيرد.
۵ ـ شورا سالي يك‌بار و در صورت نياز، بيشتر از يك‌بار در قلمرو كشور عضوي كه رياست را عهده‌دار است يا هر كشور عضو ديگر يا مكانهاي ديگر مورد توافق، تشكيل جلسه مي‌دهد. شورا بايد پيش از هر نشست سران تشكيل گردد.

كميسيون

ماده ۸ ـ
۱ـ كميسيون ركن اجرائي سازمان است و تحت رهنمود‌هاي شوراي وزيران عمل مي‌نمايد.
۲ـ كميسيون متشكل از مقامهاي ارشد وزارت امور خارجه، ترجيحاً در مقام سفير، مي‌باشد كه توسط دولت متبوع خود به‌عنوان عضو كميسيون منصوب مي‌گردند.
۳ـ هر عضو كميسيون در كشور متبوع خود به عنوان كانون ملي تماس عمل مي‌كند.
۴ ـ كميسيون گزارش فعاليت‌هاي خود را به شورا ارائه مي‌نمايد و همچنين پيش‌نويس مقدماتي دستور جلسه و برنامه كاري شورا و نشست سران را به شورا ارائه مي‌كند و پيش‌نويس تصميم‌ها و بيانيه‌ها را براي نشست سران تهيه مي‌نمايد.
۵ ـ كميسيون در صورت نياز و بر حسب زمان كارگروههاي دائمي و گروههاي ويژه را ايجاد مي‌نمايد، گزارش‌هاي آنها را بررسي و بر فعاليت‌هاي آنها نظارت خواهد نمود.
۶ ـ كميسيون حداقل دو بار در سال تشكيل جلسه مي‌دهد كه يك جلسه آن دقيقاً قبل از جلسه شورا مي‌باشد. كميسيون به منظور بررسي مسائلي كه توسط شورا يا نشست سران به آن محول شده باشد، هرگونه و هر زمان كه لازم باشد جلسات ويژه يا فوق‌العاده تشكيل مي‌دهد.
۷ ـ كميسيون براساس تصميم‌ها و دستورهاي شورا‌ و نشست سران ، دستور كار و برنامه كاري خود را اتخاذ مي‌نمايد.

دبيرخانه

ماده ۹ـ
۱ـ دبيرخانه، مسؤوليت آغاز، هماهنگي و نظارت بر اجراي همه فعاليتهاي
دي ـ هشت و جلسات مربوط به اركان اصلي و جلسات فني را عهده‌دار مي‌باشد. مسؤوليت‌ها، وظايف و مسائل ديگر كه مجموعه فعاليت‌هاي روزانه دبيرخانه را شامل مي‌شود، در آيين نامه كاركنان تعريف شده است.
۲ـ دبيرخانه متشكل از دبيركل كه رئيس امور اداري سازمان مي‌باشد و كارمنداني است كه براساس آنچه كه در اسناد قانوني درج گرديده است توسط سازمان تعيين مي‌شوند.
۳ـ دبيركل به پيشنهاد و با تصميم مبتني بر اجماع شوراي وزيران از بين شهروندان كشورهاي عضو و با تصويب نشست سران براي يك دوره چهارساله غيرقابل‌تجديد طبق اصل چرخشي به ترتيب حروف الفبا با در نظر گرفتن شايستگي، درستي و تجربه منصوب مي‌گردد. دبيركل داراي رتبه سفيري در نظام ديپلماتيك كشور عضو خواهد بود.

ماده ۱۰ـ
۱ـ دبيركل عهده‌دار مسؤوليت هاي زير مي‌باشد:
الف) هماهنگي و يكسان‌سازي وظايف سازمان و از جمله پي‌گيري مؤثر اجراي پيشنهادها و تصميم‌هاي اركان اصلي دي ـ هشت
ب) ارائه ابتكار عمل، پيشنهاد و گزارش به اركان اصلي سازمان در خصوص موضوعاتي كه ممكن است در خدمت يا به زيان اهداف سازمان باشد.
پ) كمك به كشور ميزبان براي تدارك جلسات نشست سران، شوراي وزيران و كميسيون در حد آماده‌سازي دستور كار جلسه و برنامه كاري با هماهنگي كشور عضوي كه رياست سازمان را بر عهده دارد.
ت) كمك به كشور ميزبان در آماده‌سازي جلسات دي ـ هشت در حد ارائه خدماتي همچون تهيه پيش‌نويس دستور جلسه، برنامه كاري، تصميم‌ها، پيشنهادها و بيانيه‌ها
گزارش‌هاي تمامي جلسات توسط كشور ميزبان با مشورت نمايندگاني از دبيرخانه كه در جلسه حضور دارند آماده مي‌شود، و بلافاصله پس از تأييد جهت توزيع بين كشورهاي عضو، به طور رسمي به دبيرخانه ارسال مي‌گردد.
ث) آماده‌سازي اسناد كاري و يادداشت‌ها به منظور اجراي تصميم‌هاي اتخاذشده توسط نشست‌سران، شوراي وزيران وسايرجلسات بخشي درحوزه وزيران
ج) سازماندهي‌فعاليت‌ها و نشستهاي بخشي و فني با كمك كشورهاي عضو
چ) تهيه برنامه كاري و بودجه سالانه دبيرخانه
ح) تسهيل و هماهنگي در برقراري ارتباط، مشورت‌ها و تبادل اطلاعات بين كشورهاي عضو، در مورد همه موضوعاتي كه در حيطه كار سازمان و داراي اهميت براي كشورهاي عضو باشد.
خ) انجام هر مسؤوليتي كه توسط نشست سران يا شوراي وزيران به آن واگذار مي‌شود.
د) ارائه گزارش سالانه از عملكرد سازمان به شوراي وزيران و گزارش دو سالانه به نشست سران
ذ) پيشنهاد ايجاد واحدهاي ويژه و تابعه به منظور پيشبرد اهداف سازمان

ماده ۱۱ـ دبيركل و كارمندان دبيرخانه در انجام وظايف خود نبايد در پي كسب دستور از هيچ دولت يا مرجعي به جز سازمان باشند يا دستوري را بپذيرند. آنها بايد از هرگونه عملي كه ممكن است خدشه‌اي به موقعيت آنها به عنوان كاركنان بين المللي كه تنها در مقابل سازمان مسؤول هستند، وارد سازد اجتناب نمايند. كشورهاي عضو بايد به اين شخصيت منحصر به فرد بين‌المللي احترام بگذارند و نبايد به هيچ طريقي در تلاش براي تأثير‌گذاري بر آنها در انجام وظايف ايشان باشند. شرايط خدمت كاركنان تابع آيين نامه كاركنان مي‌باشد.

نمايندگي دبيرخانه

ماده ۱۲ـ
۱ـ دبير كل به همراه كارمندان مورد نياز در همه جلسات اركان اصلي حضور مي‌يابد و نطق شفاهي ايراد مي‌نمايد و بيانيه‌ها يا گزارش‌هاي كتبي را ارائه مي‌كند و هر زمان كه لازم باشد توضيحاتي را در مورد مسائل در حال بررسي ارائه مي‌نمايد.
۲ـ در غياب دبيركل، نماينده‌اي مشخص در جلسات اركان اصلي سازمان به نمايندگي از وي حضور مي‌يابد و مي‌تواند نطق شفاهي ايراد نمايد و هر زمان كه لازم باشد در مورد مسائل در حال بررسي توضيح دهد.
۳ـ دبيركل نمايندگي سازمان را در روابط خارجي بر عهده دارد. وي مي‌تواند در صورت اقتضاء، يك يا چند نفر از كاركنان را به عنوان نماينده سازمان معين نمايد.
۴ـ دبيركل مي‌تواند يك يا چند نفر از كاركنان را براي حضور در جلسات فني اعزام نمايد.

فصل ۴ ـ جلسات فني

ماده ۱۳ـ
۱ـ كشورهاي عضو جلساتي همچون جلسات بخشي در حوزه وزيران، گروههاي كاري، كارگاهها، جلسات تبادل نظر و اطلاعات، مقامهاي فني عالي رتبه، ميزگردها، و نيروهاي عملياتي متشكل از متخصصان ارشد را به منظور تبادل نظر، بحث، مذاكره و ارائه پيشنهاد در زمينه فعاليت‌هاي دي ـ هشت و زمينه‌هاي همكاري را ميزباني مي‌نمايند.
۲ـ وظايف همه جلسات فني توسط كشور ميزبان تعريف مي‌شود و قبل از برگزاري جلسه مزبور مورد موافقت كشورهاي عضو واقع مي‌گردد.
۳ـ كشور ميزبان با مشورت دبيرخانه، گزارش همه جلسات فني را آماده مي‌كند و آن را به منظور بررسي، پيشنهاد و پيگيري، بي‌درنگ به كميسيون تسليم مي‌نمايد.

فصل ۵ ـ رياست دي ـ هشت

ماده ۱۴ـ
۱ـ كشور عضوي كه ميزبان نشست سران است رياست دي ـ هشت را عهده‌دار مي‌شود و تا نشست بعدي سران تمامي تلاش خود را در جهت ارتقاي اهداف سازمان به‌كار مي‌بندد.
۲ـ رئيس دي ـ هشت، رياست تمام جلسات اركان اصلي و فني را بر عهده دارد. نماينده رئيس بعدي مي‌تواند در تمامي جلسات دي ـ هشت به عنوان همكار رئيس در جلسه عمل كند.

فصل ۶ ـ آيين كار

زبان رسمي

ماده ۱۵ـ زبان انگليسي به عنوان زبان رسمي سازمان در همه جلسات، اسناد و مكاتبات مي‌باشد.

دستور كار جلسه

ماده ۱۶ـ
۱ـ دبيرخانه با مشورت رئيس دي ـ هشت و كشور ميزبان، پيش‌نويس دستور كار جلسه را براي جلسات اركان اصلي سازمان آماده مي‌نمايد.
۲ـ در مورد ساير جلسات دي ـ هشت، به جز مواردي كه در بند (۱) بالا ذكر شد، كشور ميزبان دستور كار جلسه، برنامه كاري، وظيفه و ترتيبات اجرائي را تهيه مي‌كند و حداقل يك ماه قبل از جلسه مربوط، آنها را جهت توزيع در اختيار دبيرخانه دي ـ هشت قرار خواهد داد.

برگزاري جلسات

ماده ۱۷ـ
۱ـ جلسات اركان اصلي براساس آيين كار سازمان اداره مي‌گردد.
۲ـ حضور اكثريت نسبي كشورهاي عضو، حد نصاب براي تشكيل جلسات دي ـ هشت مي‌باشد.
۳ـ جلسات فوق‌العاده كميسيون، شورا و يا نشست سران با درخواست كشور‌هاي عضو برگزار مي‌شود. يك يا چند كشور عضو مي‌توانند پيشنهاد تشكيل جلسه فوق‌العاده كميسيون، شورا و يا نشست سران را ارائه نمايند. پيشنهاد تشكيل جلسه به همراه اسنادي كه تشكيل جلسه را توجيه مي‌كنند حداقل سي روز قبل از تاريخ پيشنهادي به رئيس ارسال مي‌گردد. رئيس درخواست تشكيل جلسه را به همراه اسناد مربوط بين كشورهاي عضو توزيع مي‌كند. جلسه فوق‌العاده جز در صورتي كه حداقل يك كشور عضو، هفت روز پس از دريافت اطلاعيه، اعتراضي را مطرح نمايد، تشكيل مي‌شود. جلسه فوق‌العاده با موافقت رئيس، در قلمروي كشور درخواست‌كننده تشكيل مي‌گردد.
۴ـ جلسات اركان اصلي سازمان به صورت چرخشي در قلمرو كشورهاي عضو برگزار مي‌گردد. بنابراين هر كشور عضوي براي ميزباني جلسات فني دي ـ هشت واجد شرايط مي‌باشد. چگونگي ميزباني چنين جلساتي توسط كميسيون تصميم‌گيري مي‌شود.

تصميم‌گيري

ماده ۱۸ـ
۱ـ تمام تصميم‌ها در نشست سران، شورا و كميسيون با اجماع اتخاذ مي‌گردد.
۲ـ تصميم‌ها در جلسات فني دي ـ هشت مي‌تواند به‌وسيله اكثريت نسبي اعضاي حاضر و رأي دهنده اتخاذ گردد. در صورت اختلاف نظر، كشور يا كشورهاي مربوط مي‌توانند مواضع خود را ثبت نمايند يا حق درنظرگرفتن قيد تحديد تعهد را اعمال نمايند.

فصل ۷ ـ روابط خارجي سازمان

ماده ۱۹ـ
۱ـ دي ـ هشت مي‌تواند روابط دوجانبه همكاري‌هاي سودمند با ديگر كشورها، سازمان‌هاي منطقه‌اي يا بين‌المللي، مؤسسات، و سازمان‌هاي غيردولتي به منظور ايجاد شريك و يا آغاز پروژه‌هاي مشترك را برقرار نمايد. ماهيت و ميزان چنين همكاري‌هايي با تصميم مبتني بر اجماع شوراي وزيران مشخص خواهد شد.
۲ـ نمايندگان كشورها، سازمانهاي بين‌المللي و منطقه‌اي، مؤسسات يا سازمانهاي غيردولتي، به ابتكار كشور ميزبان و به شرط اطلاع قبلي همه كشورهاي عضو، مي‌توانند به مراسم افتتاحيه و يا اختتاميه نشست سران دعوت شوند.

فصل ۸ ـ حل و فصل اختلاف‌ها

ماده ۲۰ـ
۱ـ در صورت بروز اختلاف بين دو يا چند كشور عضو در ارتباط با تفسير يا اجراي اين منشور، طرفهاي اختلاف براي بررسي و اتخاذ سامانه (سيستم) مناسب با يكديگر مشورت و در صورت نياز، اختلاف را به شورا ارجاع مي‌نمايند. دبيركل هم مي‌تواند طرف مشورت قرار گيرد يا از وي درخواست شود تا از مساعي جميله استفاده نمايد.
۲ـ در صورت نقض جدي منشور يا عدم تبعيت، موضوع جهت بررسي و اتخاذ تصميم مناسب به نشست سران ارجاع داده مي‌شود.

فصل ۹ ـ بودجه و امور مالي
بودجه

ماده ۲۱ـ
۱ـ بودجه دبيرخانه از طريق حق عضويت كشورهاي عضو براساس مقياس ارزيابي ايجاد شده توسط شوراي وزيران تأمين مي‌شود.
۲ـ «مقررات مالي دبيرخانه دي ـ هشت » همه موضوعات مربوط به بودجه و امور مالي را در بر مي‌گيرد. هرگونه اصلاح اين مقررات مستلزم بررسي و تصميم‌گيري مناسب از سوي شورا مي‌باشد.
۳ـ دبيرخانه بودجه هر سال را قبل از پايان ماه مارس (فروردين) سال قبل تهيه مي‌كند و آن را براي بررسي، پذيرش و ارائه توصيه‌هايي به شوراي وزيران براي تصويب نهائي به كميسيون تسليم مي‌نمايد.

كمكهاي داوطلبانه

ماده ۲۲ـ در راستاي اهداف و اصول دي ـ هشت، كمكهاي داوطلبانه و يا مشاركت‌هاي پروژه محور از كشورهاي عضو دي ـ هشت، ساير كشورها، سازمان‌هاي بين‌المللي، نهادها، مؤسسات خصوصي، يا سازمانهاي غيردولتي مورد استقبال قرار مي‌گيرد. شيوه‌هاي لازم ناظر بر مديريت چنين كمكهايي بر مبناي توصيه كميسيون توسط شورا اتخاذ مي‌گردد. كمكهاي مالي به همان شيوه بودجه معمول سازمان مشمول حسابرسي و بازرسي مي‌باشند.

فصل ۱۰ ـ مفاد حقوقي

شخصيت حقوقي دي ـ هشت

ماده ۲۳ـ
دي ـ هـشت به عنوان يك سـازمان بين دولتـي از شخصيـت و اهليت حقوقي برخوردار است.

امتيازها و مصونيت ها

ماده ۲۴ـ
۱ـ دي ـ هشت در قلمرو كشورهاي عضو، از شخصيت حقوقي و امتيازها و مصونيت‌هايي برخوردار خواهد بود كه براي انجام وظايف و اجراي اهداف و مقاصد آن ضروري است.
۲ـ امتيازها و مصونيت‌هاي كاركنان دبيرخانه در كشور ميزبان در موافقتنامه مقر درج مي‌گردد.
۳ـ نمايندگان كشورهاي عضو و مقامهاي سازمان از امتيازها ومصونيت‌هايي كه در موافقتنامه مقر درج مي‌شود، برخوردار مي‌گردند.

كناره‌گيري

ماده ۲۵ـ
۱ـ هر كشور عضو مي‌تواند از طريق ارسال اطلاعيه رسمي به دبيرخانه دي ـ هشت از سازمان كناره‌گيري نمايد.
۲ـ كناره‌گيري در پايان سال مالي تاريخ اطلاعيه نافذ مي‌شود، تمامي تعهدات تا اتمام كامل آنها، معتبر خواهند بود.

فصل ۱۱ ـ اصلاحات

ماده ۲۶ـ
۱ـ هركشور عضو از طريق دبيرخانه مي‌تواند اصلاحاتي را درمورد اين منشور پيشنهاد نمايد. اصلاحيه منشور بنا به پيشنهاد كميسيون توسط شورا انجام مي‌‌گردد.
۲ـ اصلاحات اين منشور براي تمامي اعضاء زماني لازم‌الاجراء مي‌گردد كه اعضاي شورا آن را با اجماع پذيرفته باشند و طبق فرآيند‌هاي قانون اساسي كشورهاي متبوع، همه اعضاي شورا آن را به تصويب رسانده باشند.

فصل ۱۲ ـ مفاد پاياني

ماده ۲۷ـ
۱ـ منشور توسط كشورهاي عضو طبق رويه قانون اساسي كشورهاي متبوع آنها تصويب خواهد شد و سند تصويب به دبيرخانه سپرده مي‌شود. دبيرخانه پس از دريافت سند تصويب، كشورهاي عضو را به صورت رسمي آگاه مي‌نمايد.
۲ـ منشور از اولين روز ماه بعد از تاريخي لازم‌الاجراء مي‌شود كه دبيرخانه، اسناد تصويب پنج كشور عضو را دريافت نمايد.
۳ـ منشور براي هر كشور عضوي كه پس از تاريخ لازم‌الاجراء شدن منشور، آن را تصويب نمايد، همانطور كه در بند (۲) پيش‌بيني شده است در تاريخي لازم‌الاجراء مي‌شود كه آن كشور سند تصويب را به دبيرخانه مي‌سپارد.
۴ـ اين منشور در يك نسخه اصلي به زبان انگليسي تنظيم شده است.
براي گواهي مراتب بالا، امضاءكنندگان زير كه براي اين منظور مجاز مي‌باشند، اين منشور را امضاء نموده‌اند.
اين سند در اسلام آباد پاكستان تاريخ ۲۲ نوامبر ۲۰۱۲ ميلادي (۲ /۹ /۱۳۹۱ هجري‌شمسي) در يك نسخه اصلي به زبان انگليسي تنظيم شده است.
ـ از طرف جمهوري مردمي بنگلادش
ـ از طرف جمهوري عربي مصر
ـ از طرف جمهوري اندونزي
ـ از طرف جمهوري اسلامي ايران
ـ از طرف مالزي
ـ از طرف جمهوري فدرال نيجريه
ـ از طرف جمهوري اسلامي پاكستان
ـ از طرف جمهوري تركيه

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و يك تبصره منضم به متن منشور شامل مقدمه و بيست و هفت ماده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ هجدهم مردادماه يكهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۴ /۶ /۱۳۹۴ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

علي لاريجاني

دریافت متن کاملdownlod

 

منتظر انتشار قواین جدید در یزدفردا باشید

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا