یزدفردا"معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقي رياست جمهوري در راستاي اطلاع‌رساني قوانين و مقررات و با سابقه طولاني در زمينه انتشار الکترونيک قوانين و مقررات، پس از راه‌اندازي سامانه ملي قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران(dotic.ir)، ارايه لوح جامع قوانين ومقررات(Update.dotic.ir) و سامانه همراه قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران، اقدام به تدوين و عملياتي ساختن طرح رايانامه حقوقي با عنوان "خبرنامه معاونت تدوين، تنقيح و انتشار قوانین و مقررات" نموده است.

 

 

مهمترين رويكرد پایگاه خبری یزدفردا اطلاع‌رساني سريع جديدترين قوانين و مقررات خواهد بود. بي‌ترديد نظرات، پيشنهادها و انتقادات شما، ما را در انجام بهتر اين وظيفه ياري خواهد رساند.

 قانون موافقتنامه همكاري درخصوص آب و هواشناسي درياي خزر ابلاغ شد
این قانون در جلسه علنی مورخ 1394/5/18 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1394/6/4 به تایید شورای نگهبان رسیده است و طی نامه شماره 77109 مورخ 1394/06/21 ز سوی رییس جمهور ابلاغ گردید.

 قانون 49569 : قانون موافقتنامه همكاري در خصوص آب و هواشناسي درياي خزر

قانون موافقتنامه همكاري درخصوص آب و هواشناسي درياي خزر

ماده واحده موافقتنامه همكاري درخصوص آب و هواشناسي درياي خزر مشتمل بر چهارده ماده به شرح پيوست و اجازه تسليم اسناد آن داده مي شود.

تبصره- در اجراي مواد (۸)، (۹)، (۱۰) و (۱۴) اين موافقتنامه رعايت اصول يكصد و سي و نهم (۱۳۹) و هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران الزامي است.


موافقتنامه همكاري درخصوص آب و هواشناسي درياي خزر

دولت هاي جمهوري آذربايجان، جمهوري اسلامي ايران، جمهوري قزاقستان، فدراسيون روسيه و تركمنستان كه از اين پس «طرفها» خوانده مي شوند؛
نظر به تمايل براي توسعه همه جانبه روابط دوستانه و حسن همجواري؛
با توجه به منحصر به فرد بودن طبيعت درياي خزر، منابع طبيعي قابل توجه و امكانات بالقوه اقتصادي و استفاده بهينه از آن كه از اهميت فوق العاده اي براي توسعه پايدار طرفها برخوردار است؛
با در نظر گرفتن شرايط خاص آب و هواشناسي درياي خزر كه ناشي از نوسانات دوره اي سطح آب درياي خزر مي باشد و همچنين افزايش فعاليت هاي اقتصادي در حوزه آن كه نياز به تلاش هاي مضاعف سازمان هاي ملي آب و هواشناسي طرفها (از اين پس «سازمان ها» ناميده مي شوند) به منظور تأمين نيازهاي روزافزون فعاليت آب و هواشناسي و پشتيباني از آن؛
با ابراز نگراني از آثار جهاني و منطقه اي تغييرات احتمالي آب و هوا كه مي تواند موجب تأثيرات منفي در وضعيت درياي خزر شود؛
باتوجه به اهميت كنوانسيون چهارچوب حفاظت از محيط زيست دريايي درياي خزر (كنوانسيون تهران) به عنوان يكي از ساز و كارهاي توسعه همكاري هاي منطقه اي بين طرفها؛
با تأكيد بر ضرورت ايجاد و توسعه سامانه منطقه اي براي دستيابي به اطلاعات آب و هواشناسي در درياي خزر و تبادل آن به منظور تسهيل در حل مشكلات اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي در منطقه؛
با ابراز اراده براي انسجام تلاش ها و سازماندهي همكاري نزديك طرفها در زمينه آب و هواشناسي درياي خزر؛
با توجه به تجارب همكاري بين المللي در زمينه آب و هواشناسي به دست آمده در ساير پهنه هاي آبي، از جمله همكاري فراهم شده توسط سازمان جهاني هواشناسي و كميسيون بين دولتي اقيانوس شناسي يونسكو؛
در موارد زير توافق نمودند:

ماده ۱ – از نظر اين موافقتنامه، اصطلاحات زير به كار مي روند:
«وضعيت درياي خزر»: مجموعه اي از ويژگي هاي آب و هواشناسي (هواشناسي، اقيانوس شناسي و آب شناسي) در توصيف پديده ها و فرآيندهاي فيزيكي كه در درياي خزر و در دهانه هاي رودخانه هاي ورودي به درياي خزر در مقياس هاي زماني از چند ساعت تا چند دهه رخ مي دهد؛
«ديده باني هاي وضعيت درياي خزر»: اندازه گيري ها و ديده باني هاي بصري از مجموعه ويژگي هاي آب و هواشناسي در توصيف پديده ها و فرآيندهاي فيزيكي كه در درياي خزر و در دهانه هاي رودخانه هاي ورودي به درياي خزر رخ مي دهد؛
«شبكه ديده باني»: سامانه اي متشكل از واحدهاي دريايي ثابت و سيار (شناور) جهت ديده باني هاي وضعيت درياي خزر؛
«اطلاعات در مورد وضعيت درياي خزر»: داده هاي واقعي (به طور مستقيم در لحظه معين زماني مشاهده مي شود) و تفصيلي (رژيمي و اقليمي) از ديده باني ها و پيش بيني هاي وضعيت درياي خزر؛
«دستيابي به اطلاعات وضعيت درياي خزر»: فعاليت در زمينه ديده باني وضعيت درياي خزر، جمع آوري و پردازش داده هاي ديده باني به منظور دستيابي به داده هاي تفصيلي (رژيمي و اقليمي) و پيش بيني هاي وضعيت درياي خزر؛
«سامانه منطقه اي براي كسب و تبادل اطلاعات وضعيت درياي خزر»: تركيبي از شبكه ها و امكانات ديده باني، پردازش و پخش اطلاعات وضعيت درياي خزر متعلق به كشور طرفها.

ماده ۲- اهداف اين موافقتنامه، ايجاد و توسعه سامانه يكپارچه منطقه اي براي دستيابي به اطلاعات وضعيت درياي خزر و تبادل آن به منظور تأمين ايمني حيات و توسعه پايدار فعاليت هاي اقتصادي در دريا مي باشد.

ماده ۳ – طرفها براي نيل به اهداف اين موافقتنامه، موارد زير را انجام خواهند داد:
حصول اطمينان از كاركرد و توسعه شبكه هاي ديده باني ملي از جمله ايستگاهها و پايگاههاي مستقر در سواحل، جزاير و دهانه رودخانه ها، در صورت لزوم احداث ايستگاهها و يا پايگاههاي جديد؛
اعمال استانداردهاي بين المللي شناخته شده سازمان جهاني هواشناسي كميسيون بين دولتي اقيانوس شناسي و سازمان آموزشي، علمي و فرهنگي سازمان ملل متحد (يونسكو) براي روش هاي ديده باني ويژگي هاي آب و هواشناسي، توافق در خصوص سامانه هاي مرجع، انتخاب معيارها و مقرر نمودن ديگر قواعد پايه، هماهنگ كردن دستورالعمل هاي ملي براي عمليات آب و هواشناسي در ايستگاه ها و پايگاه هاي دريايي و ساحلي؛
ايجاد الزامات يكپارچه براي سامانه هاي ملي در زمينه جمع آوري، ذخيره سازي و پخش اطلاعات مربوط به وضعيت درياي خزر؛
تهيه اطلاعات مرجع حاوي داده هاي تفصيلي (رژيمي و اقليمي) در مورد وضعيت درياي خزر؛
طراحي و گردآوري پايگاه داده هاي ديده باني ويژگي هاي مربوط به وضعيت درياي خزر؛
تعيين اصول اوليه سامانه مشترك اطلاعات زميني كه نشان دهنده اطلاعات وضعيت درياي خزر باشد؛
ارتقاي روشهاي پيش بيني وضعيت درياي خزر از جمله پيش بيني هاي نوسانات سطح آب درياي خزر با فاصله زماني متفاوت؛
ارتقاي روشهاي ارزيابي و تجزيه و تحليل جامع اجزاي تشكيل دهنده تراز آب درياي خزر از جمله شارها در لايه هاي مرزي جو و دريا؛
هماهنگي ميان طرفها در خصوص اقدامات لازم جهت آموزش و دانش افزايي كاركنان در زمينه آب و هواشناسي درياي خزر.

ماده ۴ – فعاليت هاي طرفها در نيل به اهداف و اجراي مفاد اين موافقتنامه، با تأسيس كارگروه هماهنگي آب و هواشناسي درياي خزر (كه از اين پس «كارگروه» ناميده مي شود) هماهنگ مي گردد.
كارگروه موظف است:
الف- برنامه منسجم بين دولتي در زمينه آب و هواشناسي درياي خزر را كه از اين پس برنامه ناميده مي شود، تدوين و تصويب نمايد؛
ب – تلاشهاي طرفها را در اجراي اين موافقتنامه و برنامه، هماهنگ و يكپارچه نمايد؛
پ – در زمينه فعاليت هاي خود به طرفها اطلاع رساني نمايد؛
ت – توصيه هايي را در خصوص اقدامات مورد نياز براي نيل به اهداف اين موافقتنامه جهت بررسي به طرفها ارائه نمايد؛
ث – همكاري بين سازمان هاي طرفها و شركت هايي كه در درياي خزر فعاليت مي كنند و همچنين با سازمان ها و برنامه هاي بين المللي علاقمند به اجراي برنامه در نيل به اهداف اين موافقتنامه را ترغيب نمايد؛
ج – ديگر موارد مربوط به اجراي مفاد اين موافقتنامه را بررسي نمايد؛
چ – بر اجراي اين موافقتنامه به صورت مستمر نظارت نمايد.

ماده ۵ – هر طرف يك نماينده (از كاركنان سازمان طرفها) را به كارگروه معرفي مي كند. كارشناسان و مشاوران مي توانند نماينده هر طرف را در جلسات كارگروه همراهي كنند. تصميمات كارگروه به اتفاق آراء اتخاذ مي شود.
رئيس و معاون كارگروه براي يك دوره دو ساله به صورت چرخشي براساس ترتيب حروف الفباي انگليسي نام كشور طرفها منصوب مي شوند.
ميزباني جلسات كارگروه همه ساله در قلمرو يكي از طرفها طبق ترتيب حروف الفباي انگليسي برگزار مي شود. جلسات فوق العاده مي تواند بنا به درخواست يكي از اعضاي كارگروه كه مورد پذيرش بقيه اعضاء قرار گيرد، برگزار گردد.
كارگروه براي انجام وظايف خود، آيين كار و مقررات مالي را تصويب مي كند كه با قوانين داخلي طرفها در تناقض نخواهد بود.
زبان هايس رسمي كارگروه، زبان هاي رسمي كشور طرفها و همچنين زبان انگليسي است. زبانهاي كاري كارگروه، روسي و انگليسي خواهد بود.
وظايف دبيرخانه كارگروه توسط سازمان هاي طرفي اجراء مي شود كه نماينده آن رئيس كارگروه است.

ماده ۶ – هر طرف هزينه هاي مربوط به مشاركت خود در اجراي اين موافقتنامه و برنامه را عهده دار مي شود. منابع مالي اضافي اختصاص يافته توسط سازمان ها و شركت هاي بين المللي ذي نفع، براساس موافقتنامه هاي خاص، مورد استفاده قرار خواهند گرفت.

ماده ۷ – حفظ و انتقال حقوق مالكيت مربوط به نتايج كار مشترك به دست آمده در چهارچوب همكاري هاي طرفها براساس اين موافقتنامه، طبق قوانين طرفها و تعهدات آنها به موجب معاهدات بين المللي حاكم در خصوص مالكيت معنوي تضمين مي شود.

ماده ۸- اختلاف هاي بين طرفها در خصوص تفسير و اجراي مفاد اين موافقتنامه، از طريق مذاكره و مشورت حل و فصل مي گردد.

ماده ۹ – هيچ يك از مفاد اين موافقتنامه به گونه اي تفسير نخواهد شد كه پيش داوري نسبت به نتايج مذاكرات مربوط به وضعيت حقوقي درياي خزر تلقي شود.

ماده ۱۰ – هر طرف مي تواند اصلاحاتي را در مورد اين موافقتنامه پيشنهاد نمايد. چنين اصلاحاتي با تصميم طرفها به اتفاق آراء تصويب مي شود. اصلاحات اين موافقتنامه طبق ماده (۱۴) اين موافقتنامه، لازم الاجراء مي شود.

ماده ۱۱- هيچ گونه قيد تحديد تعهدي براي اين موافقتنامه در نظر گرفته نخواهد شد.

ماده ۱۲- جمهوري اسلامي ايران، امين اسناد اين موافقتنامه مي باشد. امين اسناد، تاريخ لازم الاجراء شدن اين موافقتنامه و همچنين دريافت اطلاعيه هاي كتبي طرفهاي مربوط در خصوص تكميل تشريفات داخلي مقرر براي لازم الاجراء شدن آن را به طرفها اطلاع مي دهد.

ماده ۱۳ – اين موافقتنامه در يك نسخه اصلي تنظيم و نزد امين اسناد توديع خواهد شد. متون موافقتنامه به زبان هاي آذربايجاني، فارسي، قزاقي، روسي، تركمني و انگليسي از اعتبار يكسان برخوردارند. درصورت بروز اختلاف، طرفها به متن انگليسي رجوع خواهند كرد.

ماده ۱۴- اين موافقتنامه نود روز پس از تاريخ دريافت آخرين اطلاعيه كتبي توسط امين اسناد از طريق مجاري ديپلماتيك درخصوص طي تشريفات داخلي مورد نياز طرفها براي لازم الاجراء شدن آن، لازم الاجراء خواهد شد.
هر يك از طرفها مي تواند با اعلام كتبي به امين اسناد، از عضويت در اين موافقتنامه خارج شود. اين موافقتنامه براي آن طرف، تا انقضاي دوازده ماه پس از تاريخ دريافت اطلاعيه مزبور توسط امين اسناد كماكان لازم الاجراء مي باشد.
اين موافقتنامه در شهر آستراخان در تاريخ ۷ مهرماه ۱۳۹۳ شمسي برابر با ۲۹ سپتامبر ۲۰۱۴ ميلادي امضاء گرديد.
از طرف دولت جمهوري آذربايجان
از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران
از طرف دولت جمهوري قزاقستان
از طرف دولت فدراسيون روسيه
از طرف دولت تركمنستان

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و يك تبصره منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و چهارده ماده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ هجدهم مردادماه يكهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۴ /۶ /۱۳۹۴ به تأييد شوراي نگهبان رسيد./ر

علي لاريجاني

 

 

 

 


 

 


دریافت متن کاملdownlod

 

 

منتظر انتشار قواین جدید در یزدفردا باشید

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا