یزدفردا"معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقي رياست جمهوري در راستاي اطلاع‌رساني قوانين و مقررات و با سابقه طولاني در زمينه انتشار الکترونيک قوانين و مقررات، پس از راه‌اندازي سامانه ملي قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران(dotic.ir)، ارايه لوح جامع قوانين ومقررات(Update.dotic.ir) و سامانه همراه قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران، اقدام به تدوين و عملياتي ساختن طرح رايانامه حقوقي با عنوان "خبرنامه معاونت تدوين، تنقيح و انتشار قوانین و مقررات" نموده است.

مهمترين رويكرد پایگاه خبری یزدفردا اطلاع‌رساني سريع جديدترين قوانين و مقررات خواهد بود. بي‌ترديد نظرات، پيشنهادها و انتقادات شما، ما را در انجام بهتر اين وظيفه ياري خواهد رساند.

 ابلاغ قانون الحاق يك تبصره به ماده 41 قانون پولي و بانكي كشور     
این قانون در جلسه علنی مورخ 1394/07/07 مجلس شورای اسلامی تصویب و طی نامه شماره 100389مورخ 1394/08/04از سوی رییس جمهور ابلاغ گردید.

 قانون 49631 : قانون الحاق يك تبصره به ماده (41) قانون پولي و بانكي كشور
Print

قانون الحاق يك تبصره به ماده (۴۱) قانون پولي و بانكي كشور

ماده واحده - يك تبصره به ماده (۴۱) قانون پولي و بانكي كشور مصوب ۱۸ /۴ /۱۳۵۱ الحاق مي‌شود:
تبصره- مواد (۳۹)، (۴۰) و (۴۱) (به استثناي بند «د» ماده أخير) قانون پولي و بانكي كشور مصوب ۱۸ /۴ /۱۳۵۱ شامل تمامي مؤسسات اعتباري غيربانكي كه با تشخيص بانك مركزي به عمليات بانكي مبادرت مي‌ورزند به‌استثناي صندوق‌هاي توسعه‌اي و حمايتي دولتي و غيردولتي مانند صندوق حمايت از توليد بخش كشاورزي در محدوده اساسنامه فعلي خود، نيز مي‌گردند.

قانون فوق مشتمل بر ماده ‌واحده در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ هفتم مهرماه يكهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسلامي ‌تصويب شد و در تاريخ ۲۲ /۷ /۱۳۹۴ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

علي لاريجاني

دریافت متن کاملdownlod


منتظر انتشار قوانین جدید در یزدفردا باشید

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا