یزدفردا"معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقي رياست جمهوري در راستاي اطلاع‌رساني قوانين و مقررات و با سابقه طولاني در زمينه انتشار الکترونيک قوانين و مقررات، پس از راه‌اندازي سامانه ملي قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران(dotic.ir)، ارايه لوح جامع قوانين ومقررات(Update.dotic.ir) و سامانه همراه قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران، اقدام به تدوين و عملياتي ساختن طرح رايانامه حقوقي با عنوان "خبرنامه معاونت تدوين، تنقيح و انتشار قوانین و مقررات" نموده است.

مهمترين رويكرد پایگاه خبری یزدفردا اطلاع‌رساني سريع جديدترين قوانين و مقررات خواهد بود. بي‌ترديد نظرات، پيشنهادها و انتقادات شما، ما را در انجام بهتر اين وظيفه ياري خواهد رساند.


قانون 10921 : قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به تشريفات (پروتكل) الحاقي به كنوانسيون قرارداد حمل ونقل بين المللي كالا از طريق جاده راجع به سند حمل الكترونيكي
Print

شماره ۶۳۴۳۰

تاریخ ۱۹ /۵ /۱۳۹۴

بسمه تعالی

وزارت راه و شهرسازی

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به تشریفات (پروتکل) الحاقی به کنوانسیون قرارداد حمل و نقل بین المللی کالا از طریق جاده راجع به سند حمل الکترونیکی» که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و چهارم تیر ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۷ /۵ /۱۳۹۴ به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۳۲۵۷۰ /۴۱۵ مورخ ۱۲ /۵ /۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد.

با توجه به اصل یکصد و بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اجرای مفاد موافقتنامه منوط به انجام تشریفات امضاء سند، نزد امین اسناد و ترتیبات مندرج در ماده (۸) موافقتنامه می باشد.

حسن روحانی

رئیس جمهور


رونوشت

دفتر مقام معظم رهبری- دفتر رئیس جمهور- دفتر ریاست قوه قضائیه- دفتر ریاست مجلس شورای اسلامی- دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام- دفتر معاون اول رئیس جمهور- معاونت امور مجلس رئیس جمهور- معاونت حقوقی رئیس جمهور- وزارت امور خارجه- وزارت امور اقتصادی و دارایی- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور- دیوان محاسبات کشور- دفتر هیأت دولت- دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت- امور توافقهای بین المللی- معاونت امور تنقیحی معاونت امور مجلس- معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی- اداره کل پیگیری طرح ها و لوایح- اداره کل اسناد و تنقیح قوانین مجلس شورای اسلامی- اداره کل تدوین قوانین مجلس شورای اسلامی- معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات نهاد ریاست جمهوری- سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران- امور تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات نهاد ریاست جمهوری- روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران (جهت درج در روزنامه)


 انتشار قوانین جدید در یزدفردا

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا