یزدفردا"معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقي رياست جمهوري در راستاي اطلاع‌رساني قوانين و مقررات و با سابقه طولاني در زمينه انتشار الکترونيک قوانين و مقررات، پس از راه‌اندازي سامانه ملي قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران(dotic.ir)، ارايه لوح جامع قوانين ومقررات(Update.dotic.ir) و سامانه همراه قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران، اقدام به تدوين و عملياتي ساختن طرح رايانامه حقوقي با عنوان "خبرنامه معاونت تدوين، تنقيح و انتشار قوانین و مقررات" نموده است.

مهمترين رويكرد پایگاه خبری یزدفردا اطلاع‌رساني سريع جديدترين قوانين و مقررات خواهد بود. بي‌ترديد نظرات، پيشنهادها و انتقادات شما، ما را در انجام بهتر اين وظيفه ياري خواهد رساند.


 قانون 12014 : قانون اجازه مشاركت دولت جمهوري اسلامي ايران در برنامه صندوق بين المللي پول براي كاهش فقر و ارتقاي رشد (PRGT)


قانون اجازه مشاركت دولت جمهوري اسلامي ايران
در برنامه صندوق بين المللي پول جهت كاهش فقر و ارتقاي رشد (PRGT)

ماده واحده ـ به دولت اجازه داده مي شود از طريق بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در برنامه كاهش فقر و ارتقاي رشد (PRGT) كه توسط صندوق بين المللي پول و در چهارچوب اهداف اساسنامه آن صندوق اجراء مي شود، مشاركت نموده و نسبت به تخصيص سهميه تعيين شده توسط هيأت عامل صندوق از محل عوايد متعلقه حاصل از فروش طلا جهت كمك به تأمين مالي كشورهاي فقير تا سقف شانزده ميليون حق برداشت مخصوص (SDR) اقدام كند.
 

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و چهارم تيرماه يكهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۷ /۵ /۱۳۹۴ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

علي لاريجاني

منتظر انتشار قوانین جدید در یزدفردا باشید

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا