یزدفردا"در راستاي اطلاع‌رساني قوانين و مقررات  جمهوري اسلامي ايران به مخاطبین  تلاش خواهیم کرد تا قوانین و مقررات به صورت اجمالی منتشر کنیم .

 

 

مهمترين رويكرد پایگاه خبری یزدفردا اطلاع‌رساني سريع جديدترين قوانين و مقررات خواهد بود. بي‌ترديد نظرات، پيشنهادها و انتقادات شما، ما را در انجام بهتر اين وظيفه ياري خواهد رساند.


 قانون 49102 : مكلف بودن سازمان جنگلباني ايران به قرار دادن مراتع مورد نياز اداره امور دواب ارتش در اختيار آنها بدون دريافت حق علفچر


مكلف بودن سازمان جنگلباني ايران به قرار دادن مراتع مورد نياز اداره امور دواب ارتش در اختيار آنها بدون دريافت حق علفچر

هيئت وزيران در جلسه مورخ ۱۸ /۳ /۱۳۴۲ بنا به پيشنهاد شماره ۱۵۸۲۰ /۸۶۸۷ -۲۹ /۷ /۴۱ وزارت جنگ و موافقتنامه ۱۷۴۵۸ /۱۴۱۹۹س ج – ۲ /۷ /۴۱ وزارت كشاورزي تصويب نمودند:

۱- سازمان جنگلباني ايران مكلف است همه ساله مراتعي را كه طبق پيشنهاد اداره امور دواب ارتش و با توجه به برنامه پرورش دام و اصلاح نژاد سازمان دامداري ارتش مورد نياز آن اداره است بدون دريافت حق علفچر در اختيار اداره امور دواب ارتش بگذارد.

۲- وزارت جنگ موظف است بمحض رفع احتياج از مراتع تحويلي آنها را طبق صورتمجلس تحويل سازمان جنگلباني نمايد.

۳- وزارت جنگ نبايد از مراتع مزبور از طريق اجاره يا وصول علفچر بطور سرانه بهره‌برداري نمايد چنانچه مرتعي ظرفيت بهره‌برداري اضافه بر احتياج وزارت جنگ داشت عمل بهره‌برداري در قسمت مازاد بايد وسيله سازمان جنگلباني انجام و بحساب درآمد سازمان مزبور منظور شود.

وزارت جنگ موظف است پس از افتتاح مجلسين مجوز اين تصويبنامه قانوني را تحصيل نمايد.-

 

 انتشار قوانین جدید در یزدفردا

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا