یزدفردا"در راستاي اطلاع‌رساني قوانين و مقررات  جمهوري اسلامي ايران به مخاطبین  تلاش خواهیم کرد تا قوانین و مقررات به صورت اجمالی منتشر کنیم .

 مهمترين رويكرد پایگاه خبری یزدفردا اطلاع‌رساني سريع جديدترين قوانين و مقررات خواهد بود. بي‌ترديد نظرات، پيشنهادها و انتقادات شما، ما را در انجام بهتر اين وظيفه ياري خواهد رساند.

 قانون 6143 : قانون مكلف بودن دولت به تنظيم لايحه منع تهيه و استعمال مواد الكلي

قانون مكلف بودن دولت به تنظيم لايحه منع تهيه و استعمال مواد الكلي

ماده واحده - دولت مكلف است ظرف يكماه لايحه‌اي براي اجراي منع فروش و شرب نوشابه‌هاي الكلي تهيه و براي تصويب مجلسين تقديم ‌نمايد.

اينقانون كه مشتمل بر يك ماده است در جلسه يكشنبه بيست و چهارم آذر ماه يكهزار و سيصد و سي بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد.


رئيس مجلس شوراي ملي - رضا حكمت

قانون بالا در جلسه اول تير ماه ۱۳۳۰ بتصويب مجلس سنا رسيده است.


منتظر انتشار قوانین جدید در یزدفردا باشید

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا