یزدفردا"در راستاي اطلاع‌رساني قوانين و مقررات  جمهوري اسلامي ايران به مخاطبین  تلاش خواهیم کرد تا قوانین و مقررات به صورت اجمالی منتشر کنیم .

 مهمترين رويكرد پایگاه خبری یزدفردا اطلاع‌رساني سريع جديدترين قوانين و مقررات خواهد بود. بي‌ترديد نظرات، پيشنهادها و انتقادات شما، ما را در انجام بهتر اين وظيفه ياري خواهد رساند.قانون 812 : لايحه قانوني اختيارات استانداران كشور جمهوري اسلامي ايران


لايحه قانوني اختيارات استانداران كشور جمهوري اسلامي ايران

ماده ۱ ـ از تاريخ تصويب اين قانون استانداران از طرف وزير كشور به هيئت دولت معرفي ميشوند و پس از تصويب انتصاب آنان در هيئت وزراء حكم استانداري با امضاي رئيس جمهور و نخست وزير و وزير كشور صادر خواهد شد.

ماده ۲ ـ استانداران در قلمرو مأموريت خود نماينده عالي دولت محسوب ميشوند و مسئول اجراي سياست عمومي دولت در حوزه مأموريت خود هستند و در كليه امور اجرائي استان نظارت تامه و عاليه دارند.

تبصره ۱ ـ استانداران ميتوانند به بازرسي سازمانها و ادارات دولتي بپردازند و چنانچه نسبت به امور واحدهاي مزبور نظري داشته باشند با همكاري مدير يا رئيس واحد موضوع را حل وفصل كنند در صورتيكه موضوع در مركز استان حل نشود استانداران ميتوانند با وزير متبوع واحد مذاكره كنند و مسأله را حل نمايند. و وزير متبوع با بررسيهاي لازم در مورد گزارش استاندار اقدام مقتضي معمول خواهند داشت.

تبصره ۲ ـ در صورتيكه قضيه به ترتيب فوق فيصله نيابد استانداران موضوع را باطلاع وزير كشور ميرسانند. وزير كشور مورد را درهيئت وزيران مطرح ميكند تصميم هيئت وزيران به استانداران براي اجرا ابلاغ ميشود.

ماده ۳ ـ بمنظور نظارت و مراقبت كامل در برنامه هاي راديو و تلويزيون،استانداران ميتوانند نماينده اي در سازمان راديو و تلويزيون استان بگمارند. نماينده مذكور نماينده دولت محسوب ميشود.

ماده ۴ ـ براي هم آهنگ نمودن اقدامات ادارات و سازمانهاي دولتي و نهادهاي انقلابي واجتماعي هراستان با سياست عمومي دولت و بمنظور تحكيم نهادهاي فوق استانداران ميتوانند هر وقت مقتضي بدانند جلسات مشتركي مركب از مديران و رؤسا و متصديان مربوط وافراد ديگري كه لازم بدانند تشكيل دهند و در صورت ضرورت اطلاعات لازم را در اختيار مردم بگذارند.

ماده ۵ ـ حفظ نظم و امنيت و رفاه مردم و آرامش عمومي در هراستان از طريق شوراي تأ مين با استانداران است علاوه بر اين تأمين ارزاق و مايحتاج عمومي و مراقبت دقيق در اجراي برنامه هاي عمراني و نوسازي و بهسازي شهرها و دهات و امثال اينها از طريق شوراي سازمانهاي ذيصلاح از و ظايف استانداران است.

تبصره ۱ ـ استانداران بايد اشخاص و مؤسسات را به تأسيس شركتها و اشتغال بامور عام المنفعه و مانند آنها تشويق كنند.

تبصره ۲ ـ پاكسازي ادارات و سازمانها و شركتهاي وابسته بدولت برطبق قوانين با مشورت و نظارت استانداران اجرا ميشود.

ماده ۶ ـ ادارات دو لتي و نمايندگان اعزامي از طرف و زارتخانه ها و ساير ارگانهاي دو لتي و ملي نسبت به مسائلي كه به سياست عمومي تماس داشته باشد يا از لحاظ سياست محلي حائز اهميت باشد بايد با اطلاع و راهنمائي استاندار و ظايف خود را انجام دهند.

شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران

قانون 10351 : عضويت استانداران در هياتهاي احياي نقش مساجد


عضويت استانداران در هياتهاي احياي نقش مساجد
مصوب جلسه ۳۲۰ مورخ ۱۳۷۲/۱۰/۰۷ شوراي عالي انقلاب فرهنگي

پيشنهاد وزير فرهنگ وارشاد اسلامي درباره عضويت استانداران درهياتهاي احياي نقش مساجد (موضوع مصوبه ۱۹۶/ دش مورخ ۷۲/۰۱/۲۱ شوراي عالي ) تصويب شد .

رئيس جمهور و رئيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي

 

منتظر انتشار قواین جدید در یزدفردا باشید

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا