یزدفردا"در راستاي اطلاع‌رساني قوانين و مقررات  جمهوري اسلامي ايران به مخاطبین  تلاش خواهیم کرد تا قوانین و مقررات به صورت اجمالی منتشر کنیم .

 مهمترين رويكرد پایگاه خبری یزدفردا اطلاع‌رساني سريع جديدترين قوانين و مقررات خواهد بود. بي‌ترديد نظرات، پيشنهادها و انتقادات شما، ما را در انجام بهتر اين وظيفه ياري خواهد رساند.قانون 49533 : امكان سنجي انتقال مركز سياسي و اداري كشور و ساماندهي و تمركز زدايي از تهران

قانون امكان سنجي انتقال مركز سياسي و اداري كشور و ساماندهي و تمركززدايي از تهران

ماده ۱- «شوراي ساماندهي مركز سياسي و اداري كشور و ساماندهي و تمركززدايي از تهران» با استفاده از ظرفيت ها و اعتبارات پژوهشي و تحقيقاتي وزارت راه و شهرسازي (دبيرخانه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران) و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به منظور انجام اقدامات زير تشكيل مي شود:
الف- بررسي و جمع بندي مطالعات انجام شده در خصوص تمركززدايي و ساماندهي شهر تهران پيرو مطالعات مجموعه شهري تهران مصوب سال ۱۳۸۲ شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران
ب- انجام پژوهش هاي ضروري با هدف امكان سنجي و ارائه راهكارهاي برون رفت از وضع موجود
پ- تبيين و ارزيابي، پيش بيني و تعيين پيش نيازها، الزامات و تمهيدات اجرائي و راهبردهاي پيشنهادي براي ساماندهي تهران بزرگ
ت- امكان سنجي انتقال مركز سياسي و اداري و جانمايي مكان مناسب براي آن در افقهاي زماني كوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت

ماده ۲- اعضاي شورا عبارتند از:
۱- رئيس جمهور و يا معاون اول وي به عنوان رئيس شورا
۲- رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
۳- وزير راه و شهرسازي به عنوان دبير شورا
۴- وزير كشور
۵- وزير اطلاعات
۶- وزير نيرو
۷- رئيس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري
۸- رئيس سازمان حفاظت محيط زيست
۹- رئيس شوراي اسلامي شهر تهران
۱۰- شهردار تهران
۱۱- رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح
۱۲- دو نفر از اعضاي كميسيون شوراها و امور داخلي كشور، يك نفر از اعضاي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي و يك نفر از اعضاي كميسيون عمران به انتخاب مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر

ماده ۳- شورا موظف است حداكثر ظرف مدت دو سال از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون نتايج تحقيقات و مطالعات خود را تهيه و به دولت ارائه كند.

ماده ۴- وزارت راه و شهرسازي موظف است با همكاري وزارت كشور و هماهنگي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور آيين نامه اجرائي اين قانون را حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب آن تهيه و براي تصويب به هيأت وزيران ارائه كند.

قانون فوق مشتمل بر چهار ماده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ ششم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۱۶/ ۲/ ۱۳۹۴ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

علي لاريجاني

 

منتظر انتشار قواین جدید در یزدفردا باشید

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا