یزدفردا"مدیر واحد هواپیماهای مسافربری ایرباسبرای بازشگت به بازار هواپیمایی ایران اعلام آمادگی کرد.


مدیر واحد هواپیماهای مسافربری ایرباس در مصا