یزدفردا"سرویس اجتماعی "خبرهای پلیسی"پلیس استان یزد: از قديم الايام کشيدن قليان در قاره هند مرسوم بوده است. سيستم کار قليان بر پايه استفاده از حرارت غير مستقيم و فيلتراسيون آب استوار است. 
کشيدن يک نخ سيگار حدود 5 دقيقه طول مي کشد در حالي که کشيدن يک سره قليان حدود 45 دقيقه به طول مي انجامد. بنا بر اين حجمي از دود که در اثر کشيدن قليان وارد بدن انسان مي شود خيلي بيشتر از دود سيگار است. تنباکوي مصرفي در قليان حدود 400 نوع ماده سرطان زا ايجاد مي کند که به دستگاه تنفسي انسان صدمه وارد مي کند. 
تصور عامه بر اين است که چون دود قليان از داخل آب عبور مي کندضرر کمتري دارد. اما مطالعات اخير نشان مي دهد، آنان که قليان مي کشند در مقايسه با سيگار ها، نيکوتين بيشتري را به بدن خود راه مي دهند، زيرا حجم بيشتري از دود وارد بدن آنها مي شود. 
به دنبال کشيدن قليان، نيکوتين و کوتينين، ادرار، پلاسماي خون و بزاق دهان بالا مي رود. بنا بر اين بر خلاف تصور عامه، کشيدن قليان ، عادت درستي نيست. استعمال قليان مانع بروز اثرات مرگبار تنباکو و متابوليت هاي حاصله از آن بر بدن نمي گردد. 
قليان و سلامتي 
دود حاصله از تنباکو با عبور آب موجود در محفظه شيشه اي قليان سرد مي شود و با گذر از يک لوله قابل انعطاف وارد دستگاه تنفسي فرد مي شود آب داخل محفظه قليان بخشي از مواد مضر موجود در قير تنباکو را از آن جدا مي سازد قير حاوي تمام عوامل موتاژنيک و سرطان زاي موجود در تنباکو است. به عنوان مثال در سيگار در اثر اکسيداسيون تنباکو هيروکربورهاي عطري معطر ( PAH ) ايجاد مي شود که خود به ايجاد قير و حمل نيکوتين کمک مي کند. اما در مورد قليان هيدروکربورهاي گازي در آب کاسه قليان به حالت اشباع مي رسند در نتيجه در دود قليان PAH ديده نمي شود. در هر صورت دود خروجي از محفظه آبي قليان به مقدار کمي نيکوتين دارد. کشيدن قليان ضربان قلب را بالا مي برد. فشار خون سيستوليک و دياستوليک و فشار خون شرياني را افزايش مي دهد. 
قليان وسيله اي شيک اما سرطان زا 
منوکسيد کربن، نيکوتين، قير و فلزات سنگين که در دود قليان وجود دارد تاثيرات مخرب جبران ناپذيري براي سلامت انسان دارد. ميزان منوکسيد کربن و سرطانزاهاي دود قليان بيشتر از دود سيگار است. با افزايش اندازه قليان درصد حجمي منوکسيد کربن موجود در دود قليان کاهش مي يابد. 
قليان هاي ميوه اي 
پوست ميوه ها را تخمير مي کنند و با ملاس يا گليسيرين مخلوط مي نمايند. اگر اين مخلوط با ذغال سوزانيده شود آکرولئين توليد مي شود. آکروائين يک ماده سرطانزا است که به ويژه باعث سرطان مثانه مي شود به علاوه در اثر استفادهمشترک از قليان بيماري هاي زيادي به وسيله دهانه قليان به افراد منتقل مي شود.

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا