یزدفردا"ماجراي فيش‌هاي حقوقي تبديل به تازه‌ترين دردسر دولت شده است.


به گزارش اعتماد، اگرچه رييس‌جمهور شخصا به معاون اولش دستور پيگيري داده است اما مخالفان دولت روحاني همچنان توپخانه‌شان فعال است. در ميان هياهوي منتقدان فيش‌هاي حقوقي كه از مخالفان دولت گرفته تا برخي از حاميان دولت را نيز در صف خود دارد ضعف بزرگ آنجايي نمايان شد كه تيم رسانه‌اي و چهره‌هاي نزديك به دولت حاضر به پاسخگويي در اين مورد نبودند اما حالا يك نفر از نهاد رياست‌جمهوري اين سكوت را شكست و در مورد دردسر تازه دولت لب به سخن گشود.

معاون كل نهاد رياست‌جمهوري كه بارها در مو