یزدفردا"شرور خطرناک پایتخت که به اتهام نزاع و درگیری، تخریب و اخلال در نظم عمومی حدود سه سال تحت تعقیب بود، توسط ماموران پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ شناسایی و دستگیر شد.


به گزارش باشگاه خبرنگاران، در راستای اجرای دستور بازپرس دادسراي ناحيه 33 مبني بر جلب ودستگيري شرور خطرناک فراری به هویت "آرمان" که به اتهام نزاع ودرگيری، تخريب و اخلال در نظم عمومی حدود سه سال متواری و دارای پرونده های مفتوح متعددی در مراجع قضايي و انتظامی ديگر است، رسیدگی به موضوع در دستور کار ماموران اداره عملیات ویژه پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ قرار گرفت.

ماموران طي اقدامات اطلاعاتي و با استفاده از شیوه و شگردها