مهدی فاتحی نیا-عضو هیئت علمی دانشگاه یزدنیاز مردم به داشتن یک مسکن مناسب برای زندگی مردم به رسمیت شناخته شده است و دولت را هم موظف کرده که با اولویت اقشار ضعیف زمینه دست یافتن مردم به این حق خود