یک شبکه عربی شامگاه سه شنبه از تشکیل کمیته مشترکی میان عربستان سع