یزدفردا "تبلیغات زودهنگام بیلبوردی نماینده یکی از حوزه های انتخابیه استان  یزدhttp://www.yazdfarda.com/media/news_gal/file_116129.jpeg

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا