یز دفردا : با بررسی اجمالی در می یابیم تمام کسب و کارها با قدمت چند ده ساله یزدی، اکنون در دست نسل دوم یا سوم خود هستند ممکن است دچار آفت و بحرانی شده و در میان هجوم کسب و کارهای نوین بیم آن می رود که صنایع با قدمت یزد و کسب و کارهای چندین ده ساله به راحتی نابود گردد.

مرتضی محمدی نژاد - کارآفرین

یزدفردا : با بررسی اجمالی در کسب و کار در حوزه استان یزد به نکته قابل تاملی می رسیم نکته ای کلیدی و طلایی به گونه ای که بخش عظیمی از کسب و کارهای یزد به خصوص در حوزه بازار دارای قدمتی بالا سی تا صدسال قدمت هستند  شاید اگر از عموم درمورد کسب و کار با قدمت سوال شود تنها حاج خلیفه رهبر و شرکا در ذهن متبادر می شود اما با بررسی در می یابیم در تمام  حوزه های کسب و کار از فرآورده های کنجدی؛ شیرینی سنتی یزدی، نساجی، ترمه  گرفته تا صنایع ریز و درشت در یزد ،به  کسب و کارهای مختلف و متنوع و گسترده ای با قدمتی بین سی تا صدسال برمیخوریم.
شاید بتوان گفت حتی در حوزه هایی که به نظر نوین می رسد کسب و کارهایی مانند سنگبری هستند که قدمتی چهل ساله دارند و همچنان فعال و پویا هستند.شاید جالب است بدانیم در حوزه فروشگاه مواد غذایی و فروشگاههای زنجیره ای برند یزدی با قدمت چهل ساله وجود دارد که اکنون به صورت هایپرمارکت نوین به میدان آمده است.
با بررسی اجمالی در می یابیم تمام این کسب و کارها با قدمت، اکنون در دست نسل دوم یا سوم خود هستند ممکن است  دچار آفت و بحرانی شده و در میان هجوم کسب و کارهای نوین  بیم آن