(انتخابات مجلس هشتم 114)

تحليلی بر تغييرات حوزه های انتخابيه استان يزد(8)
در يکصد سال برگزاری انتخابات مجلس در ايران (از1285 تا 1385ش)
 
رضا ملاحسینی اردکانی
 دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافيای سياسی دانشگاه تربيت مدرس
E-mail: mollahosseini@modares.ac.ir
 
(بخش هشتم : حوزه بندی و تخصیص کرسی در سال 1358 )
 
بعد از سالها تلاش مستمر و صرف هزینه های بسیار ، سرانجام مردم مسلمان ایران توانستند در سال 1357، حکومت شاهنشاهی را منقرض کرده و حکومتی با آمیزه های دینی برقرار کنند . بعد از پیروزی انقلاب ، نهادهای انقلابی برای استقرار جمهوری اسلامی بوجود آمد . یکی از این نهاد ها شورای انقلاب بود که وظیفه تصویب وتغییر قوانین را تا برقراری مجلس شورای ملی برعهده داشت . ( تا سال 1359 که مجلس با تصویب یک ماده نام مجلس شورای ملی را به مجلس شورای اسلامی تغییر داد ، در مصوبه های شورای انقلاب ، عنوان مجلس شورای ملی به کار برده می شد . )  یکی از قوانینی که در این مقطع دچار تغییر شد، قانون انتخابات مجلس شورای ملی بود که به دنبال تصویب لایحه قانونی انتخابات مجلس شورای ملی در جلسه مورخ 17/11/1358 کمیسیون شماره 1 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران ، تعداد نمایندگان از 268نفر به 270نفر وتعداد حوزه های
 
انتخابیه از 178حوزه به 193 حوزه افزایش یافت . از سال 1350که حوزه بندی مجدد انجام گردید تا سال 1358تغیراتی در تقسیمات کشوری صورت گرفته و به دنبال ارتقاء سیاسی و اداری تعداد 24 استان بوجود آمد که به تبع این تغیرات در حوزه های انتخابیه نیز تغییراتی باید صورت  می گرفت .
 
 
 
 
تقسیمات کشوری ایران در سال 1357

untitled-5-copy.jpg

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

untitled-4-copy.jpg

 
 
 
 
 
 


در قانون حوزه های انتخابیه سال 1358 در تعداد نمایندگان استان یزد وتعداد حوزه های انتخابیه تغییری بوجود نیامد ، ولی بخشهای تشکیل دهنده مناطق حوزه های انتخابیه آن دچار تغییراتی شد .  شهر بابک که در حوزه انتخابیه تفت در استان یزد قرار داشت ، از حوزه فوق منتزع و در استان کرمان حوزه انتخابیه جدیدی را تاسیس کرد . بر مبنای تغییرات انجام شده در این قانون در استان خراسان نیز نام حوزه انتخابیه فردوس به حوزه انتخابیه فردوس و طبس تغییر نام یافت . همچنان که در حوزه انتخابیه آباده در استان فارس نیز (که ابرقو در آن قرار داشت ) بخشهای بوانات و اقلید از این حوزه منتزع گردیدند .

untitled-3-copy.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

untitled-2-copy.jpg

 
 
 
 
 
 
از نظر تقسیماتی نیز ، پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی و در سال 1358 بنا بر مصوبات مورخ 27/11/1358 تغییراتی به این شرح در استان یزد ایجاد شد : اول اینکه ، بخش مهریز به شهرستان ارتقاء یافت و دوم اینکه ، در شهرستان اردکان نیز بخش میبد تاسیس گردید . (فراهی ، 1377 ، 79و78 ) به این ترتیب وضعیت تقسیماتی استان یزد در پایان سال 1358 به شرح جدول زير می باشد .untitled-1-copy.jpg
 
تغییرات انجام شده در وضعیت تقسیماتی استان یزد ، درست پس از گذشت 10 روز از تصویب جدول حوزه های انتخابیه صورت گرفت . به همین دلیل این تغییرات تقسیماتی در جدول حوزه های انتخابیه سال 1358 به چشم نمی خورد . هرچند در عمل این تغییرات در حوزه بندیها به عمل آمد ، اما تغییرات انجام شده در برخی موارد به آن اندازه تاثیر گذار نبود که حوزه ها را با چالش جدیدی روبرو کند . اما مهمترین تغییرات همانطور که در قبل آمد انتزاع شهربابک که از توابع استان کرمان بود ، از حوزه انتخابیه تفت می باشد . هرچند در قانون جدول حوزه های انتخابیه سال 1358 مهریز به عنوان بخشی از شهرستان یزد در حوزه انتخابیه تفت قرار دارد و این خود عدم مطابقت را نشان می دهد ، اما با ارتقاء بخش مهریز به شهرستان درست 10 روز پس از تصویب جدول مذکور ،این مشکل حل گردید اما مشکلی جدید شکل گرفت . بدین صورت که با تشکیل شهرستان مهریز ، دهستانهای هرات و مروست نیز به این شهرستان ملحق گردیدند . اما در حوزه بندیها ، این دو دهستان درحوزه انتخابیه شهربابک در استان کرمان قرار گرفتند . مشکلی که تا حوزه بندی سال 1378 و همزمان با ارتقاء این منطقه به شهرستان همچنان ادامه داشت . در حوزه انتخابیه اردکان نیز ارتقاء میبد به عنوان بخش مشکل خاصی ایجاد نکرده و می توان گفت مهمترین مشکل این حوزه همچنان وجود بخشهای اشگذر و خضرآباد شهرستان یزد     می باشد که مطابقت سرزمینی این حوزه را دچار نقض کرده بود . 
يزدفردا
  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا