به گزارش خبرنگاريزدفردا اخيراًديوارهاي پيش ساخته اي بانصب بنر تبليغاتي واحدكسب وكارخاص در پاسگاه شهيدمدني مهريزنمايان شده است.

حال نمي شد پاسگاه شهيدمدني افتخار امنيت كشور در باغ شهر تاريخي استان يزد قرار گرفته است ازظرفيت محيطي آن براي معرفي جاذبه هاي تاريخي وگردشگري اين شهرستان استفاده كرد.

مهريز داراي بيش از١٠٠ اثر تاريخي ثبت شده درفهرست آثار ملي و بيش از ٦٠٠ آثار باارزش تاريخي و ٢اثر ثبت جهاني يونسكو مي باشد

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا