یزدفردا : چندی پیش در دیداری که با مترجم کتاب "خودت باش، دختر" داشتم ، ایشان بسیار شکیبانه در مورد تجربه و سختی هایی که در مسیر ترجمه این کتاب متحمل شده اند سخن می گفتند و همین امر باعث شد تا در این مقاله به مسئله ای بپردازم که درد دل اکثر نویسندگان, مولفان, شاعران و مترجمانی است که با هزاران امید انتظار دارند بتوانند ا